AGREGA SATIN ALINACAKTIR BURDUR İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AGREGA SATIN ALINACAKTIR

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrega Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/109555

1-İdarenin

a) Adresi : Bahçelievler Mahallesi Ali Kemal Erdem Bulvarı Ek Bina 1 15100 BURDUR MERKEZ/

BURDUR

b) Telefon ve faks numarası : 2482338932 - 2482338933

c) Elektronik Posta Adresi : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 0-25 Ağrega Alımı 40.000 ton

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

  ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : 1- İdarece günlük kullanım ihtiyacı olan ve sözleşme kapsamındaki 0-25 agrega 

  boyutlarının toplamı 1100-1400 ton arası malzeme Gölhisar Uylupınar plent sahasında

  hazır edilecektir. Temin edilmesi istenen malzemelerin teslim edilememesi halinde

  toplam sözleşme bedelinin % 0, 04 onbindedört oranında günlük ceza uygulanır. 

  2 -Malzeme teslim süresi 100 takvim günüdür. 3-Agregalar, il Özel İdaresi Yol ve 

  Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Gölhisar Uylupınar plent sahasında kantarında 

  tartımı yapıldıktan sonra teslim alınacak nakliyeye esas her türlü yükleme ve nakli,

  istifi yükleniciye aittir. 

c) Teslim tarihi : Sözleşmeye müteakiben 1 iş günü İdare talep ettikçe teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bahçelievler Mahallesi Ali Kemal Erdem Bulvarı Ek Bina 1 15100 - BURDUR MERKEZ /

  BURDUR

b) Tarihi ve saati : 12.04.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 

İsteklinin Asfalt agregasının temin edileceği taş ocağına ait Maden İşleri Genel Müdürlüğünce verilmiş “OCAK İŞLETME RUHSATINI” İdareye sunmaları zorunludur. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İsteklilerin yukarıda yer verilen belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 

1- Alım konusu ürünlerin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Yollar Fenni Şartnamesi ilgili bölümleri teknik özelliklerine haiz olduğunun ilgili laboratuarlardan belgelendirilmesi gerekmektedir. Belgeler, teklifler ekinde istekliler tarafından sunulacaktır.

2- İhale dosyasında, ocağına göre, Karayollarından alınmış  Bitümlü Temel, Binder ve Aşınma Karışım Dizaynları olacaktır. Karışım dizaynının tarihi ihale yılı içersinde olması gerekmektedir.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin yukarıda yer verilen belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BURDUR İL ÖZEL İDARESİ Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İhale bürosu adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın