KARACAÖREN 1-2 BARAJ GÖLLERİ HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLERİ

KARACAÖREN 1-2 BARAJ GÖLLERİ HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLERİ
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
Maksat, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
MAKSAT
    Madde 1- Bu özel hükümler, içme ve kullanma suyu rezervuarı olan Karacaören 1 ve 2 Baraj Göllerinin mevcut su kalitesinin
        ve miktarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için havzadaki her türlü faaliyetin düzenlenmesi
        amacıyla gerekli hukuki ve teknik esasları oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
KAPSAM VE HUKUKİ DAYANAK
    Madde 2- Bu özel hükümler, Karacaören 1 ve 2 Baraj Göllerini ve Havzasını kapsar. 08.02.2010 tarihli Antalya Belediye
        Meclis kararına istinaden, 18/08/2011 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Antalya iline
        içme ve kullanma suyu temin edilecek olup;  Karacaören 1 ve 2 Baraj Gölleri ve Havzası için belirlenen bu Özel
        Hükümler 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na ve 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği
        Kontrolü Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
    Madde 3- Bu özel hükümlerde geçen;
Akaryakıt İstasyonu: Esas itibariyle karayolunda seyreden araçların akaryakıt, yağ, basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı
ve taşıtlarla ilgili bazı basit teçhizat parçaları ile hizmetlerin verildiği yerleri,
Akaryakıt Dolum İstasyonu: Akaryakıt istasyonu olarak hizmet görmeyen, sadece akaryakıt taşıyan taşıtların yüklendiği
tesisleri,
Alıcı Ortam: Atıksuların doğrudan deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu ve yer altı suları gibi yakın veya uzak
çevreyi,
Atıksu Altyapı Tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların nihai bertarafının sağlandığı sistem ve tesislerin tamamını,
Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
Bakım: Sadece yapının yaşamını sürdürmesini amaçlayan, tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari öğelerde değişiklik gerektirmeyen müdahaleleri,
Biyolojik Mücadele: Bitkide zararlı, hastalık ve yabancı otlara karşı diğer canlı organizmaların kullanılmasıyla, zararlı etmenin ekonomik zarar seviyesinin altında tutulabilmesi için yapılan mücadeleyi,
Biyoteknik Yöntemler: Hedeflenen zararlı türlere karşı, tuzak ve tuzak sistemleri, feromonlar, cezbediciler, uzaklaştırıcılar,
böcek gelişme düzenleyicileri, beslenmeyi ve yumurtlamayı engelleyiciler kullanılarak yapılan mücadeleyi,
Çevre Düzeni Planı: Özel hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten önce onaylanmış olan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plan(lar)ı
ve Plan Kararlarını,
Doğaya yeniden kazandırma planı: Maden arama ve işletme faaliyetleri esnasında veya sonucunda topoğrafyası değişen
alanların, çevre emniyetinin sağlanarak ve projesine uygun olarak ıslah edilmesini, ilgili mevzuatta yer alan çevre ile uyumlu
hâle getirmeyi ve rehabilitasyonu içeren çalışmaları,
Ekoturizm: Seyahat edilen doğal ve kültürel çevrenin yapısını bozmadan belirli bir süre etkileşimde bulunularak o çevrenin
ekonomik anlamda kalkınması yanında korunarak geliştirilmesini de sağlayan bir turizm modelini,
Endüstriyel Atıksu: Herhangi bir ticari veya endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü alanlardan, evsel atıksu ve yağmur suyu dışında
oluşan atıksuları,
Evsel Atıksu: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel faaliyetler ile insanların günlük yaşam faaliyetlerinin
yer aldığı okul, hastane, otel gibi hizmet sektörlerinden kaynaklanan atıksuları,
Filtrasyon Sistemleri: Özellikle geçirimsiz alanlardaki (asfalt, beton, vb.) kirleticileri (yağ ve petrol türevleri vb.) bünyesine
alarak kirlenmesi sonucunda oluşan yağmur sularının çeşitli tane çapındaki kum filtrelerinin yer aldığı yapılardan geçirilerek
filtrelendiği sistemleri,
Filtrasyon Şeritleri: Yüzeysel akış sularında bulunan kirleticilerin bitkiler tarafından filtre edilmesi ve yüzeysel akış suyunun
infiltrasyonu amacıyla tasarlanan düzenli olarak derecelendirilmiş ve içerisinde doğal bitki örtüsü, çalılık veya sonradan amenajman
çalışmalarıyla yoğun olarak bitkilendirilmiş karasal alanları,
Göl Aynası: Karacören 1 ve 2 Baraj Gölleri için ayrı ayrı belirlenmiş maksimum su kotlarında oluşan su yüzeyi alanlarını,
Günübirlik Tesis Alanı: Kamp ve konaklama birimi ihtiva etmeyen, büfe, lokanta, çay bahçesi, kır kahvesi, duş, gölgelik, soyunma
kabini, piknik masası, sızdırmasız fosseptikli tuvalet veya seyyar tuvalet, otopark, spor alanı ve çocuk oyun alanı gibi tesislerin
bulunduğu alanları,
Havza Koruma Alanları:
    A. Göl Genel Koruma Alanları: Karacören 1 ve 2 Baraj Gölleri Göl Yeşil Kuşaklama Alanı, Göl Koruma Alanı, Yakın Mesafeli Koruma Alanı ve Uzak Mesafeli Koruma Alanını kapsayan alanları,
        i.    Göl Yeşil Kuşaklama Alanı:  Karacaören 1 ve 2 Baraj Gölleri için ayrı ayrı belirlenmiş göl maksimum su kotundan
            itibaren göl çevresinde 45 metre, yıllık ortalama akımı 50 l/s ve üzeri akar derelerin sağ ve sol sahil kıyı çizgisinden
            itibaren 15 metre genişliğindeki alanları,
        ii.    Göl Koruma Alanı: Karacaören 1 ve 2 Baraj Göllerinin göl yeşil kuşaklama alanlarından itibaren 255 metre
            genişliğindeki alanları,
        iii.    Yakın Mesafeli Koruma Alanı: Karacören 1 ve 2 Baraj Göllerinin göl koruma alanlarından itibaren 700 metre
            genişliğindeki alanı,
        iv.    Uzak Mesafeli Koruma Alanı: Karacaören 1 ve 2 Baraj Göllerinin Yakın Mesafeli Koruma Alanı dışında, havza
            sınırına kadar olan alanları,
        v.    Kuyu Başı Koruma Alanı: Günde en az 10 m3 veya 50 kişiye içme ve kullanma suyu sağlayan yeraltı suyu
            kuyularının beslenim alanı ve yeraltı suyu akış yönü dikkate alınarak belirlenecek olan asgari 50 metre yarıçapındaki
            alanı,
Hayvan Yetiştirme Tesisi: Zati ihtiyaçtan fazla ancak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (R.G: 29186 - 25.11.2014)
Ek-2’de belirlenen kapasiteden daha az hayvan yetiştiren tesisi,
İyi Tarım Uygulamaları: Zirai üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan,
hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemleri,
Kamp Alanı: Karayolları güzergâhları ve yakın çevrelerinde, deniz, göl, dağ gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve
genellikle müşterilerin kendi imkânlarıyla geceleme, yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçlarını karşıladığı tesislerin
bulunduğu alanları,
Köy Yerleşik Alanı: Köy ve mezraların ibadet yeri, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli
oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak
bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik
(meskûn) alanını ve bu çizgi ile 100 metre dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilen sınırın içinde kalan alanı,
Mevcut Yapı: Özel Hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mevcut olan ve ilgili mevzuata uygun olarak inşaat ruhsatı veya
yapı kullanma izni almış yapıları,
Onarım: Sadece yapının yaşamını sürdürmesini amaçlayan, tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari öğelerde değişiklik
gerektiren müdahaleleri,
Organik Tarım Faaliyetleri: Toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak organik ürün veya girdi üretilmesi ya da
yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza,
depolama, taşıma, pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer işlemlerini,
Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski
taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı,
Servis İstasyonu: Karayolunda seyreden araçların bakım-onarım, yağlama ve yıkama gibi işlerinin yapıldığı tesisleri,
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ve Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) Dolum İstasyonları: Propan, bütan ve izomerleri gibi
hidrokarbonlar veya bunların karışımının üretildiği ve basınç altında depolandığı, depolama tanklarının bulunduğu mahalleri,
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonları: Sıvılaştırılmış petrol gazlarının sabit tanklarda depolandığı, yakıt
olarak sıvılaştırılmış petrol gazlarını kullanan sabit depolu karayolu taşıtlarına ikmal hizmetlerinin verildiği istasyonları,
Silvikültür: Planlı olarak yeni ormanların kurulması, bu ormanlarla birlikte tabi olarak yetişmiş ormanların bakımı, gençleştirilmesi
ve bu ormanların kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirmesi ve sürdürülebilir şekilde devam ettirmesine ilişkin
uygulamaları,
Tehlikeli Atık: 02/04/2015 tarihli ve 29314 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-3/A’da
yer alan tehlikeli özelliklerden birini ya da birden fazlasını taşıyan, ve aynı yönetmeliğin Ek-4’ünde altı haneli atık kodunun
yanında yıldız (*) işareti bulunan atıkları,
Tehlikeli Madde: Su çevresi için önemli risk teşkil eden zehirlilik (toksik), kalıcılık ve biyolojik birikme özelliğinde olan madde
ve madde gruplarını,
Zati İhtiyaç: Bir ailenin asgari geçimini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan ve ilgili Valilik tarafından ailenin diğer gelir kaynakları
da göz önünde bulundurularak belirlenen azami hayvan sayısını,
Zirai Maksatlı İlaç Hazırlama İstasyonları: Zirai ilaçların kontrollü olarak hazırlanması ve hazırlanması esnasında ortaya
çıkan sıvı ve katı atıkların ilgili yönetmelikler kapsamında bertarafını sağlamayı amaçlayan ve elektrik, su ve atık konteyneri
gibi altyapısı oluşturularak yerleşim biriminin ortak kullanımına sunulan tesisleri,

Zirai veya Hayvansal Entegre Tesis: Zirai ve hayvansal ürünlerin üretiminden sonra işlenerek fiziksel veya kimyasal özellikleri
değiştirilip bir veya birden fazla yeni ürüne dönüştürülmesinin yapıldığı tesisleri,
ifade eder.
KISALTMALAR
    Madde 4- Bu özel hükümlerde geçen kısaltmalar;
AAT: Atıksu Arıtıma Tesisi    DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
KSS: Küçük Sanayi Sitesi    OSB: Organize Sanayi Bölgesi
PTT: Posta, Telefon ve Telgraf
anlamına gelir.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
GENEL HÜKÜMLER
    Madde 5- Karacaören 1 Baraj Gölü için 272,5 metre - Karacaören 2 Baraj Gölü için 187,5 metre kotları DSİ’nin belirlemiş
        olduğu maksimum su seviyeleridir.
    Madde 6- Özel Hükümler ilgili İmar Planlarına ve Çevre Düzeni Planlarına aynen işlenir.
    Madde 7- Havza içinde bulunan devlete, belediyelere ve kamuya ait araziler koruma alanları için verilen kısıtlamalara
        tabidir.
    Madde 8- Havza genelinde hastaneler ve araştırma merkezleri dışında radyoaktif hammadde işleyen, üreten ve radyoaktif
        atığı olan tesisler kurulamaz. Hastane ve araştırma merkezlerinde oluşan radyoaktif atıklar Radyoaktif Madde
        Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik (R.G: 25571 - 02.09.2004) uyarınca bertaraf edilir.
    Madde 9- Havza genelinde su ortamında bulunması tehlike arz eden maddelerin kullanıldığı faaliyetler sırasında, kaza
        ihtimali göz önüne alınarak, yeraltı suyu ve yüzey sularının kirlenmesine engel olacak tedbirler alınır.
    Madde 10- Havza genelinde katı ve tehlikeli atık ve artıkların dökümüne, düzensiz depolanmasına ve bertarafına izin
        verilmez. Havza genelinde oluşan katı ve tehlikeli atıklar EK-3’te verilen tabloya uygun olarak doğrudan veya transfer
        istasyonları vasıtasıyla havza dışına taşınır. Düzensiz depolama sahaları Havza Koruma Planı İş Takvimi’nde belirtilen
        sürelerde rehabilite edilir. Yeni düzenli depolama sahalarına izin verilmez.
    Madde 11- Havza genelinde dolum istasyonları dışında tehlikeli madde depolarına izin verilmez.
    Madde 12- Baraj göllerini besleyen derelere atık ve doğrudan atıksu boşaltımı yapılamaz.
    Madde 13- Havza genelinde yeraltı sularına, arıtılmış olsa dahi atıksuların doğrudan deşarjı yasaktır.
    Madde 14- Arıtılmış atıksuların deşarjının yapılacağı alıcı ortamlar üzerinde, yapılacak teknik etütlerle uygunluğu tespit
        edilmesi durumunda “yapay sulak alan veya benzeri sistemler” yapılabilir.
    Madde 15- Havza genelinde her türlü faaliyet sonucu oluşan atıksular için çevresel altyapı önerileri ile noktasal ve yayılı
        kirliliğin bertarafı, Havza Koruma Planı’nda önerilen yöntemler kullanılarak Havza Koruma Planı İş Takvimi’nde
        belirlenen sürelerde tamamlanacaktır. Bu altyapı çalışmaları tamamlanmadan yeni yapılaşmaya izin verilmez.
    Madde 16- Havza genelinde turizm ihtiyacına yönelik konaklama tesislerine bu özel hükümlerin ilan tarihinden önce
        onaylanmış Çevre Düzeni Planı ve Plan kararlarına uygun olarak izin verilebilir. Söz konusu tesislerin evsel atıksuları,
        yapı kanalizasyona bağlanabilecek durumda ise sonu AAT ile sonlanan en yakın yerleşimin kanalizasyon sistemine
        bağlanır; değil ise EK-1, Tablo 1’de verilen deşarj standartlarını sağlayacak şekilde altyapılarını tamamlayarak evsel
        atıksularını arıtmaları zorunludur.
    Madde 17- Havza genelinde tüm arıtma ve kanalizasyon sistemleri inşası eş zamanlı yürütülecektir.
    Madde 18- Evsel atıksu arıtma tesisi deşarj sularının sulama mevsiminde yeniden kullanımı, ilgili mevzuata uyulması ve
        Göl Yeşil Kuşaklama Alanı, Göl Koruma Alanı, organik tarım uygulanabilecek alanlar dışındaki alanlarda kullanılması
        şartıyla ilgili kurumlar tarafından teşvik edilecektir.
    Madde 19- Havzadaki yerleşimlerden kaynaklanan evsel nitelikli atıksular için EK-1, Tablo 1 ve Tablo 2’de verilen deşarj
        standartları; endüstriyel nitelikli atıksular için ise EK-1 Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5’te verilen deşarj standartları
        uygulanacaktır. Havza genelinde mevcut durumda izin verilen sanayilere ait liste EK 2 Tablo 1’de verilmiştir.
    Madde 20- KSS ve OSB dışında kalan münferit sanayilerin tamamının KSS ve OSB’lerin içine taşınmaları teşvik edilir ve
        bu sanayiler taşınıncaya kadar EK-1 Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5’te verilen deşarj standartlarını sağlamakla yükümlüdür.
        Taşınamayacak durumdaki münferit sanayilerin de EK-1 Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5’te verilen deşarj standartlarını
        sağlayacak şekilde atıksularını arıtmaları zorunludur.
    Madde 21- Havza genelinde OSB dışında bulunan ve endüstriyel atıksu üreten mevcut sanayi tesislerinde kapasite artışına
        izin verilmez.
    Madde 22- İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinasyonunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
        yetki verilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşundan herhangi birinin
        görüşleri doğrultusunda, başta Boğazova tarımsal üretim alanı olmak üzere Balkırı, Eyüpler, Tepeli, Hacıramazanlar,
        Çiftlik, Yukarı Gökdere ve Kırıntı yerleşim birimlerinde sadece organik tarıma izin verilir ve bu uygulamaya üç yıl
        içerisinde geçilir. Ancak, bu yerleşim birimlerinde ve havza genelinde, organik tarım yapılması gereken alanlarda
        organik tarım yapılamayacağının yukarıda adı geçen kuruluşlarca 18 ay içerisinde teknik olarak raporlandığı durumlarda,
        iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun tarımsal üretime üç yıl içinde geçilecektir. Havza genelinde organik tarım
        yapılması gereken alanlar dışındaki diğer tarımsal alanlarda iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun tarımsal üretime
        de üç yıl içerisinde geçilir.
    Madde 23- Havza genelinde önerilen Organik Tarım Faaliyetleri; Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
        (R.G: 27676 - 18.08.2010)’e, İyi Tarım Uygulamaları ise; İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik (R.G: 27778 -
        07.12.2010)’e göre yapılır.
    Madde 24- Havza genelinde tüm sulama yapılan sahalarda, görev alanına göre DSİ veya İl Özel İdaresi tarafından teknik
        olarak uygun bulunması durumunda basınçlı sulama sistemlerine geçilmesi esastır. İlgili olan kurumlar tarafından yeni
        sulama sahası açılması, mevcut sulama tesisinin bakım-onarım ya da yenilenmesi için hazırlanan projelere desteklemelerde
        öncelik tanınır.
    Madde 25- Havza genelinde, zirai mücadele ilaçları kullanımı yerine biyolojik ve biyoteknik yöntemlerin kullanımı teşvik
        edilir.
    Madde 26- Havza genelinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri kontrolünde il ve ilçe merkezleri dışındaki tüm
        yerleşim birimlerine “Zirai Maksatlı İlaç Hazırlama İstasyonları” inşa edilecektir ve bu istasyonlarda zirai ilaç hazırlama
        sırasında ortaya çıkan ambalajların bertarafı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne (RG: 14.03.2005 - 25755) göre
        yapılacaktır. İl ve İlçe merkezlerinde ise “Zirai Maksatlı İlaç Hazırlama İstasyonları” İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
        Müdürlüğü’nce etüt edilerek gereken alanlarda inşa ettirilerek atıkların bertarafı sağlanacaktır.
    Madde 27- Havza genelinde oluşan hayvansal atıklar sızdırmazlığı sağlanmış havuzlarda biriktirilerek kompost işlemine
        tabi tutulur ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda zirai alanlarında kullanımı sağlanır.
    Madde 28- Köy yerleşik alan sınırları içinde, koruma alanlarında aksi belirtilmediği takdirde, köyün genel ihtiyaçlarına
        yönelik olarak yapılacak sadece sosyal ve ticari tesisler (köy konağı, cami, okul, spor alanı, harman yeri, pazaryeri,
        sağlık ocağı, sağlık evi, PTT, karakol vb.) için yapılaşma şartları Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde (RG: 02.11.1985
        - 18916) belirtilen esaslara göre ilgili idarece yapılır.
    Madde 29- Köy yerleşik alan sınırları içinde nüfus artışı ile oluşacak barınma ihtiyacını karşılamak maksadı ile, koruma
        alanlarında aksi belirtilmediği takdirde, kırsal nitelikli yerleşim özelliğini korumak şartı ve mevcut geleneksel dokunun
        korunması esası ile Çevre Düzeni Planı’nda belirtilen şartlar dahilinde Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği (RG: 02.11.1985
        - 18916) 5. Bölüm’deki esaslara göre uygulama yapılır.
    Madde 30- Havza genelinde tüm köyler için “Köy Yerleşik Alan Sınırı”, özel hükümlerin yürürlüğe girmesinden sonraki en
        geç bir yıl içerisinde ilgili idarece belirlenir.
    Madde 31- Havza genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca riskli olduğu
        tespit edilen yapılar, inşaat alanında değişiklik yapmamak, kullanım maksadını değiştirmemek ve yapıların üzerinde
        bulunduğu taşınmazları ifraz işlemine tabi tutmamak şartıyla yıkılarak yeniden inşa edilebilir. Parsel tevhidi ile yapı
        yoğunluğu, inşaat alanı ve emsal değeri arttırılamaz.
    Madde 32- Havza genelinde çözelti madenciliğine ve kimyasal ayrıştırıcılar ya da benzeri maddeler kullanılarak yapılacak
        maden zenginleştirme işlemlerine, bu işlemlerin yürütüldüğü maden zenginleştirme tesislerine izin verilmez.
    Madde 33- Maksimum su seviyesinden itibaren 1000 metreden sonraki alanlarda madencilik faaliyetlerine 3213 sayılı Maden
        Kanunu çerçevesinde Bakanlık uygun görüşü ile izin verilebilir.
    Madde 34- Karacaören 1 ve 2 Baraj Gölleri ve besleyen derelerden DSİ’nin su ve toprak kaynaklarının korunması, geliştirilmesi
        ve taşkından koruma amacıyla yapacağı uygulamalarda kullanması gereken geçici haller ile kamu kurum ve kuruluşlarının
        ticari ve gelir getirici iş ve işlemleri dışında olmak üzere; kamusal maksatlı ulaşım, altyapı v.b. hizmetler haricinde kum,
        çakıl ve benzeri maddelerin alınmasına izin verilmez.
    Madde 35- Havza genelinde arama ve işletme gibi her türlü madencilik faaliyetinde, işletmeci tarafından çalışmalara
        başlanmadan önce, bozulacak doğal yapının yeniden düzenlenmesi, doğal dengenin kurulması, alanın yeniden
        insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hâle getirilmesini sağlayacak biçimde doğaya yeniden
        kazandırma çalışması, söz konusu madencilik faaliyetine ilişkin ÇED sürecinde bir bütün olarak değerlendirilir ve
        sonuçlandırılır.  Doğaya yeniden kazandırma planları, Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden
        Kazandırılması Yönetmeliği (R.G: 23.01.2010 – 27471) ekinde yer alan formata uygun olarak hazırlanır.
    Madde 36- Havza genelinde madencilik faaliyetleri kapsamında aksi belirtilmediği takdirde aşağıdaki maddeler geçerlidir;

     a)    Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları madencilik, kazı veya döküm çalışmaları ile eş zamanlı başlatılır, faaliyet
            süresince devam eder ve faaliyet alanının faaliyet sonrası kullanıma uygun hâle getirilmesini müteakip son bulur.
            Faaliyet alanının tümü,  işletme faaliyetinin tamamlanmasından sonraki iki yıl içinde işletmeci tarafından faaliyet
            sonrası kullanıma uygun hâle getirilir.
        b)    İşletmeci tarafından doğaya yeniden kazandırma çalışmalarının tamamen bitirildiği iki yıla ilaveten üç yıl veya
            madenin cinsine göre Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (R.G: 29186 - 25.11.2014) kapsamında verilen
            izleme süresince amacına uygun olarak izlenir ve bu süreç sonunda işletmeci tarafından terk edilir.
        c)    Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (R.G: 29186 - 25.11.2014) kapsamında olmayıp arama ruhsatı olan
            sahalarda, arama süresi bitiminde arama ruhsatı sahibinin işletmeye geçmemesi durumunda, yapacağı arama
            faaliyetleri sonucu topoğrafyası bozulan sahanın, eski durumuna uygun hâle getirileceğine dair yazılı taahhüdü
            ilgili il çevre ve orman müdürlüğüne vermek ve sahayı altı ay içerisinde taahhüde uygun olarak düzenlenmekle
            yükümlüdür.
        d)    Mevcut işletme ruhsatlı alanlarda beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında üç yıldan fazla
            üretim yapılmaması durumda, doğaya yeniden kazandırma çalışması; işin önemi ve ivedilik durumuna göre
            masrafları işletmeci tarafından karşılanmak üzere mevcut arazi kullanım durumu kapsamında ilgili mevzuata göre
            ilgili kuruluşlarca yerine getirilir.
        e)    Madencilik ve müteakip safhalarındaki faaliyetler sırasında; cevher, metal veya ekonomik değer ihtiva eden, günün
            şartlarında teknik veya ekonomik değerlendirmesi mümkün olmayan pasa, zenginleştirme bakiye yığını ve cüruflar,
            çevre kirliliği açısından mahzur teşkil etmiyorsa geçirildikleri son işlemden çıktıkları şekliyle ayrı ayrı muhafaza
            edilir. İşletme ruhsatının herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, sahadan üretilmiş madenlerin, pasa, bakiye
            yığınları ve cürufların, ruhsat sahibince nakledilmesi için altı aylık süre verilir.
        f)    Maden İşletmeleri, kullandıkları bütün yolların en az 6 aylık periyotlarda bakımını yapacak ya da bedeli mukabilinde
            diğer kurum veya kuruluşlara yaptıracak ayrıca hasar gören bütün alanların bakımını yapmak/yaptırmakla sorumlu
            olacaktır.
    Madde 37- Karacaören 1 Baraj Gölü’ne boşalan akarsulara kullanım suyunu deşarj eden karada kurulu yeni su ürünleri
        yetiştiriciliği tesisi açılmasına ve ilave kapasite artışına, tam kapalı devre yetiştiricilik sistemleri dışında, izin verilmez.
        Karacaören 2 Baraj Gölü’ne boşalan akarsularda özel hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tüm
        su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerine son verilir, yeni faaliyetlere izin verilmez.
    Madde 38- Karacaören 1 Baraj Gölü’ne boşalan akarsulara kullanım suyunu deşarj eden ve yıllık üretim kapasitesi 100
        tondan fazla olan karada kurulu su ürünleri yetiştiricilik tesisleri özel hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir
        yıl içerisinde çıkış sularında katı madde giderimi yapmak zorundadır. Katı madde gideriminden kaynaklanan atıkların
        düzensiz depolanması ve akarsulara boşaltılması yasaktır.
    Madde 39- İnsan kaynaklı faaliyetler (madencilik, ziraat, imar, vb.)  ya da erozyon gibi doğal yollarla meydana gelebilecek
        ve havzaya taşkın durumlarında malzeme ve silt taşınımına neden olabilecek olayların önlenmesi için; bu malzemeleri
        taşıması muhtemel kuru dere yataklarına taşkın ve koruma seddeleri vb. sediman tutucu yöntemlerin uygulanması
        esastır.
    Madde 40- Havza sınırı dâhil olmak üzere belirlenmiş olan tüm koruma alanlarının sınırlarının karayolları ile kesiştiği
        noktalarda “Karacaören 1 ve 2 Baraj Gölleri İçme Suyu Havza Sınırı” vb. bilgilendirici yol kenarı levhaları suyu kullanan
        idarece teşkil edilir. Bu tabelaların sıklığı koruma alanının önemine göre derecelendirilir.
    Madde 41- Havza genelinde, imar planı bulunmayan alanlardaki tarım arazilerindeki ifraz uygulamaları 5403 sayılı Toprak
        Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda belirlenen asgari zirai arazi büyüklüğüne göre yapılır.
    Madde 42- Koruma alanlarında aksi belirtilmediği durumlarda, zirai alan olarak belirlenmemiş arazilerdeki ifraz uygulamalarında
        Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği (R.G: 02.11.1985 - 18916) hükümleri geçerlidir.
    Madde 43- Maksimum su seviyesinden itibaren 300 metreden sonraki alanlarda, güneş enerji santralleri ile rüzgâr enerji
        santrallerinin kurulmasına Bakanlık uygun görüşü ile izin verilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Göl Yüzeyi ve Havza Koruma Alanları
GÖL YÜZEYİ (GÖL AYNASI)
    Madde 44- Göl içerisine arıtılmış olsa dahi doğrudan atıksu deşarjına izin verilmez.
    Madde 45- Göle her türlü atık ve artığın atılması yasaktır.
    Madde 46- Göl içerisinde bulunan adalarda hiçbir faaliyete izin verilmez.
    Madde 47- Karacaören 1 Baraj Gölünde; sadece güvenlik, araştırma, su ürünleri çıkarılması ve balıkçılık faaliyetleri için
        akaryakıt ile çalışan araçların kullanılmasına izin verilir. Bu araçların kullanımından oluşabilecek her türlü atıksu ve
        sintine suyunun göle boşaltılması yasaktır. Karacaören 2 Baraj Gölünde; sadece mücbir sebepler durumunda akaryakıt
        ile çalışan araçların kullanılmasına izin verilir.
    Madde 48- Gölde faaliyette bulunmak üzere dışarıdan getirilen her türlü su taşıtına, istilacı ve/veya zararlı türlerin göle
        bulaşmasının önlenmesi amacı ile gerekli dezenfeksiyon işlemleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik
        elemanları gözetiminde ve göl dışında yapılması zorunludur.
    Madde 49- Ticari maksatlı su ürünleri avcılığı ile sportif maksatlı su ürünleri avcılıkları, bu faaliyetleri düzenlemek üzere
        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayımlanan Su Ürünleri Sirküleri’ne tabidir. İlgili sirkülerlerde belirtilen
        tür, boy, ağ materyali ve avlanma dönemleri yasaklarına uyulması zorunludur.
    Madde 50- Karacaören 1 Baraj Gölü yüzeyinde kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği yapan tesislerin toplam üretim kapasitesi
        özel hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl sonra yıllık 4200 tona düşürülecektir. Toplam kapasitenin
        tesislere göre dağıtımı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca yapılır.
    Madde 51- Karacaören 2 Baraj Gölü’nde özel hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl sonra su ürünleri yetiştiriciliği
        faaliyetlerine izin verilmez.
    Madde 52- Karacaören 1 ve 2 Baraj Göllerinde özel hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kayıtlı tekne ve balıkçı
        sayısında artışa izin verilmez.
    Madde 53- Karacaören 2 Baraj Gölü’nde DSİ’nin uygun görüşüyle Bakanlıkça izin verilen profesyonel spor organizasyonları
        ve akaryakıtla çalışan araçların kullanılmadığı turizm maksatlı sportif faaliyetler dışında yüzme ve su sporları faaliyetlerine
        izin verilmez. Sportif faaliyetlerde kullanılacak araçların suya indirilmesi ve karaya çıkışı için teşkil edilecek alanlar, su
        alma yapısına 500 metreden daha yakın olamaz.
    Madde 54- Bu alanda yukarıda belirtilenler dışında hiç bir faaliyete izin verilmez.
GÖL YEŞİL KUŞAKLAMA ALANI
    Madde 55- Bu alanda bulunan ağaç ve tüm bitki türleri olduğu gibi korunur, korunma esasına dayalı olarak orman
        yangınlarını önleme ve ormanların hidrolojik fonksiyonlarının devamını sağlayan silvikültürel uygulamalar ve orman
        bakım çalışmaları yapılır, çıplak alanlar bitkilendirilir. Bu alanlarda tarımsal faaliyete izin verilmez. 4342 Sayılı Mera
        Kanunu ve 6831 Sayılı Orman Kanunu kapsamı dışındaki alanlarda otlatmaya izin verilmez. Çayır ve meralardaki
        kısıtlamalara İl Mera Komisyonu, orman alanlarındaki kısıtlamalara ise Orman Bölge Müdürlüğü tarafından karar
        verilir.
    Madde 56- Bu alanda geçen karayolunda oluşacak yüzey akış sularının arazi yapısının elverdiği durumlarda toplanarak
        havza dışına deşarjı sağlanır, sağlanamadığı durumda uygun filtrasyon sistemlerinden geçirilmesi sağlanır. Mevcut
        karayollarında bakım ve onarım çalışmaları yapılabilir. Mevcut karayollarının altyapılarının korunması amacıyla
        ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir. Bakanlık görüşleri doğrultusunda yeni yol ve yol
        genişletme çalışmaları yapılabilir.
    Madde 57- Karayolları Genel Müdürlüğü’nce Göl Yeşil Kuşaklama Alanı içinden geçen karayolunda trafik kazaları
        sonucu göle ulaşabilecek tehlikeli atık veya maddelerin geçici bir süre depolanabileceği biriktirme yapıları ve olası
        kazalara karşı tehlikeli atık taşıyan araçların göle ulaşmalarını önleyici çift katlı bariyerlerin 1 yıl içerisinde yapılması
        zorunludur. Kaza durumlarından kaynaklanabilecek kirlilikle ilgili olarak acil müdahale planı suyu kullanan idare
        tarafından ilgili idarelerle koordineli olarak bir yıl içerisinde hazırlanır. Kazalar sonucu göle ulaşabilecek tehlikeli atık
        veya maddelerin geçici bir süre depolanabileceği biriktirme yapıları Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak
        yapılır. Acil önlemler için gerekecek olan malzeme, suyu kullanan idarece gerekli yerlerde hazır bulundurulur.
    Madde 58- Bu alanda, özel hükümlerin ilan tarihinden önce onanmış Çevre Düzeni Planına uyularak gölden faydalanma,
        piknik, yüzme, balık tutma ve avlanma ihtiyaçları için cepler teşkil edilir. Bu cepler su alma yapısına 500 metreden
        daha yakın olamaz. Bu alandaki yapılardan kaynaklanan atık sular, Sağlık Bakanlığı’nın Lağım Mecrası İnşası Mümkün
        Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik (RG: 19.3.1971 - 13783) hükümlerine göre yapılacak olan
        sızdırmasız nitelikteki fosseptiklerde toplanarak, en yakın atıksu arıtma tesisine taşınır.
    Madde 59- Bu alanda, su-atıksu altyapıları dışında yeni yapılara izin verilmez. Mevcut yapılarda ise, inşaat alanında
        değişiklik yapmamak ve kullanım maksadını değiştirmemek şartıyla gerekli bakım ve onarım yapılabilir.
    Madde 60- Bu alanda yeni sanayi kuruluşuna, hayvan yetiştirme tesisine ve zirai veya hayvansal entegre işletmelere izin
        verilmez.
    Madde 61- Köy yerleşik alan sınırları içinde meskûn doku korunur ve mevcut yapılarda inşaat alanında değişiklik yapmamak
        ve kullanım maksadını değiştirmemek şartıyla gerekli bakım ve onarım yapılabilir. Köylerdeki gelişim ihtiyacı bu
        alanların dışında karşılanır.
    Madde 62- Mevcut tüm yapılardan kaynaklanan atıksular, söz konusu yapı kanalizasyona bağlanabilecek durumda ise
        sonu AAT ile sonlanan en yakın yerleşimin kanalizasyon sistemine bağlanır; değil ise sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerde

     toplanarak, en yakın atık su arıtma tesisine taşınır. Arıtılan atıksu bu alan dâhil olmak üzere Göl Koruma Alanı içerisine
        deşarj edilemez. Bu alanlar dışında ilgili yerleşim birimi tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordineli
        olarak bertaraf edilir.
    Madde 63- Bu alanda yeni servis istasyonlarına, akaryakıt/akaryakıt dolum istasyonlarına, LPG ikmal/LPG dolum
        istasyonlarına izin verilmez.
    Madde 64- Karacaören 1 Baraj Gölü’nde balıkçı barınma yerlerine ve karaya çıkış noktalarına DSİ’nin görüşü alınarak Gıda
        Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen alanlarda izin verilir. Mevcut alanlarda Balıkçı Barınakları
        Yönetmeliği (RG:13.12.1996 – 22846)’nde geçen tedbirlerin uygulanması esastır.
    Madde 65- Karacaören 1 Baraj Gölü yüzeyinde kafeslerde yetiştirilen su ürünleri nakliye hariç hiçbir işleme tabi tutulmaz.
    Madde 66- Karacaören 1 Baraj Gölü’nde su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafes sistemlerinin yapı materyalleri ve ağlarının
        bakım, onarım ve temizliğinde kullanılan kimyasallardan kaynaklanan atıkların doğrudan göle veya göle boşalan
        akarsulara deşarjı yasaktır.
    Madde 67- Gölde faaliyet gösteren teknelerden kaynaklanabilecek muhtemel kirliliği önlemek için aşağıdaki önlemler
        alınacaktır:
        a)    Teknelerde bulunan portatif tuvaletlerde biriken evsel atıkların göle doğrudan olarak deşarjı yasaktır. Teknelerin
            sintine ve balast suları için kabul tesislerinin 2 yıl içinde yapılması, atık suların kabul tesisinden arıtma tesisine
            taşınması zorunludur. Tekne sintine ve balast suları için kabul tesisleri yerleri uygulama planları ile belirlenir.
        b)    Akaryakıt ile çalışan teknelerde motorun altına sızan yağları toplamak için yağ tutucu yastıkların yerleştirilmesi
            zorunludur.
        c)    Boyama işlemi sırasında zımparalamadan kaynaklanan toz parçacıkları, kurumuş veya kalıntıları, bakım ve onarım
            sırasında ortaya çıkan atıklar ilgili yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilir.
        d)    Su bazlı boya ve çözücülerin kullanılması zorunludur.
        e)    Belirlenen düzenlemelere uymadığı tespit edilen teknelerin çalışma ruhsatları, ilgili idarece iptal edilir.
    Madde 68- Bu alanlar içerisinde ifraz uygulaması yapılmış alanlarda toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri
        hariç hiçbir zirai yapıya izin verilmez.
    Madde 69- Yeni ifraz yapılmasına izin verilmez.
    Madde 70- Bu alanda yukarıda belirtilenler dışında hiçbir faaliyete izin verilmez.
GÖL KORUMA ALANI
    Madde 71- Bu alanda yeni turizm tesisine, yeni sanayi kuruluşuna, hayvan yetiştirme tesisine ve zirai veya hayvansal
        entegre işletmelere izin verilmez.
    Madde 72- Bu alanda ormanların sürekliliği ve sürdürülebilirliği için orman amenajman planlarında öngörülen silvikültürel
        ve teknik ormancılık faaliyetleri yapılır. Yol şevlerinden kaynaklanabilecek toprak erozyonunu önleyici tedbirler alınır
        ve yol kenarları bitkilendirilir.
    Madde 73- Bu alanda geçen karayolunda oluşacak yüzey akış sularının arazi yapısının elverdiği durumlarda toplanarak
        havza dışına deşarjı sağlanır, sağlanamadığı durumda uygun filtrasyon sistemlerinden geçirilmesi sağlanır. Mevcut
        karayollarında bakım ve onarım çalışmaları yapılabilir. Mevcut karayollarının altyapılarının korunması amacıyla ihtiyaç
        duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir. Bakanlık görüşleri doğrultusunda yeni yol ve yol genişletme
        çalışmaları yapılabilir.
    Madde 74- Karayolları Genel Müdürlüğü’nce Göl Koruma Alanı içinden geçen karayolunda trafik kazaları sonucu göle
        ulaşabilecek tehlikeli atık veya maddelerin geçici bir süre depolanabileceği biriktirme yapıları ve olası kazalara karşı
        tehlikeli atık taşıyan araçların göle ulaşmalarını önleyici sedde duvarlarının 2 yıl içerisinde yapılması zorunludur Kaza
        durumlarından kaynaklanabilecek kirlilikle ilgili olarak acil müdahale planı suyu kullanan idare tarafından ilgili idarelerle
        koordineli olarak bir yıl içerisinde hazırlanır. Kazalar sonucu göle ulaşabilecek tehlikeli atık veya maddelerin geçici bir
        süre depolanabileceği biriktirme yapıları Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır. Acil önlemler için
        gerekecek olan malzeme suyu kullanan idarece hazır bulundurulur.
    Madde 75- Bu alanda yeni zirai alanları açılamaz. Mevcut zirai alanlarında ise İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
        koordinasyonunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşu,
        kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşundan herhangi birinin görüşleri doğrultusunda sadece organik tarıma izin
        verilir ve bu uygulamaya üç yıl içerisinde geçilir. Ancak, bu yerleşim birimlerinde, organik tarım yapılamayacağının
        yukarıda adı geçen kuruluşlarca özel hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 18 ay içerisinde teknik olarak
        raporlandığı durumlarda, iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun zirai üretime üç yıl içinde geçilecektir.
    Madde 76- Bu alanda hayvancılık faaliyetlerine sadece yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile izin verilir. 4342
        sayılı Mera Kanunu ve 6831 Sayılı Orman Kanunu kapsamı dışındaki alanlarda otlatmaya izin verilmez. Çayır ve
        meralardaki kısıtlamalara İl Mera Komisyonu, orman alanlarındaki kısıtlamalara ise Orman Bölge Müdürlüğü tarafından
        karar verilir.
    Madde 77- Bu alanda yeni servis istasyonlarına, akaryakıt / akaryakıt dolum istasyonlarına, LPG ikmal/LPG dolum
        istasyonlarına izin verilmez.
    Madde 78- Bu alanlarda köy yerleşik alanları imar planları yapılarak genişletilemez.
    Madde 79- Belediye ve mücavir alanlar dışında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanları ve
        civarında ve mezralarda yaptıracağı konut, hayvancılık veya zirai maksatlı yapılara ilişkin uygulamalar, Çevre Düzeni
        Planı ile verilmiş olan yapılanma şartlarını aşmamak kaydıyla Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği (R.G: 18916 - 02.11.1985)
        ’nin 5. Bölüm’ünde belirtilen esaslara göre yapılır. Ancak, bu alanlarda bulunan köy yerleşik alan sınırlarına dahil alt
        mahallelerde meskûn doku korunur ve mevcut yapılarda inşaat alanında değişiklik yapmamak ve yapının kullanım
        maksadını değiştirmemek şartıyla gerekli bakım ve onarım yapılabilir.
    Madde 80- Köy yerleşik alan sınırları içerisinde köyün ortak kullanım alanlarında zemin üzerinde yeni beton kaplama ve
        asfalt çalışmaları yapılmasına izin verilmez. Bu alanlarda gerektiği durumlarda kilit parke veya yağmur suyunu drene
        eden kaplama yapılabilir.
    Madde 81- Bu alanda, özel hükümlerin ilan tarihinden önce yürürlükte olan imar planları aynen geçerlidir. Bu planlarda
        yoğunluk ve kirlilik artışına neden olacak kullanım değişikliği yapılamaz.
    Madde 82- Bu alanda, özel hükümlerin ilan tarihinden önce onanmış Çevre Düzeni Planına uyularak plaj ve piknik yerleri,
        kamp alanları, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanları ve yaya yollarına izin verilebilir. Bu alanda
        sökülüp takılabilir elemanlardan meydana gelen, geçici nitelikte kır kahvesi, büfe gibi yapılar dışında herhangi bir yeni
        yapı yapılmaz. Bu alandaki yapılardan kaynaklanan atık sular, Sağlık Bakanlığı’nın Lağım Mecrası İnşası Mümkün
        Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik (RG: 19.3.1971 - 13783) hükümlerine göre yapılacak olan
        sızdırmasız nitelikteki fosseptiklerde toplanarak, en yakın atıksu arıtma tesisine taşınır. Bu alanlarda yapılacak olan
        düzenlemelerde beton kaplama kullanılamaz ve bu alanları düzenlemek amacıyla doldurma ve kurutma işlemi
        yapılarak arazi kazanılamaz.
    Madde 83- Bu alanda, su-atıksu altyapıları ve Madde 79, Madde 81 ile Madde 82’te belirtilen yapılar dışında yeni yapılara
        izin verilmez. Mevcut yapılarda ise, inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanım maksadını değiştirmemek şartıyla
        gerekli bakım ve onarım yapılabilir.
    Madde 84- Mevcut tüm yapılardan kaynaklanan atıksular, söz konusu yapı kanalizasyona bağlanabilecek durumda ise
        sonu AAT ile sonlanan en yakın yerleşimin kanalizasyon sistemine bağlanır; bağlanamadığı durumda ise sızdırmaz
        nitelikteki fosseptiklerde toplanarak, en yakın atıksu arıtma tesisine taşınır. Arıtılan atıksu bu alan dâhil olmak üzere,
        Göl Yeşil Kuşaklama Alanı dışında ilgili yerleşim birimince Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordineli olarak bertaraf
        edilir.
    Madde 85- Bu alanda yeni ifraz yapılmasına izin verilmez. İfraz uygulaması yapılmış alanlarda ise toprak koruma ve
        sulamaya yönelik altyapı tesisleri hariç hiçbir yapı yapılamaz.
    Madde 86- Bu alanda yukarıda belirtilenler dışında hiçbir faaliyete izin verilmez.
YAKIN MESAFELİ KORUMA ALANI
    Madde 87- Bu alanda yeni sanayi kuruluşuna, hayvan yetiştirme tesisine ve zirai veya hayvansal entegre işletmelere izin
        verilmez.
    Madde 88- Çevre Düzeni Planı kapsamında belirlenen alanlarda çevreye duyarlı ekoturizm tesisleri dışında yeni turizm
        tesisine izin verilmez.
    Madde 89- Bu alanda ormanların sürekliliği ve sürdürülebilirliği için orman amenajman planlarında öngörülen silvikültürel
        ve teknik ormancılık faaliyetleri yapılır.  Hayvancılık faaliyetlerine sadece yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı
        ile izin verilir. 4342 sayılı Mera Kanunu ve 6831 Sayılı Orman Kanunu kapsamı dışındaki alanlarda otlatmaya izin
        verilmez. Çayır ve meralardaki kısıtlamalara İl Mera Komisyonu, orman alanlarındaki kısıtlamalara ise Orman Bölge
        Müdürlüğü tarafından karar verilir.
    Madde 90- Belediye ve mücavir alanlar dışında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanları ve
        civarında ve mezralarda yaptıracağı konut, hayvancılık veya zirai maksatlı yapılara ilişkin uygulamalar, Çevre Düzeni
        Planı ile verilmiş olan yapılanma şartlarını aşmamak kaydıyla Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği (R.G: 18916 - 02.11.1985)
        ’nin 5. Bölüm’ünde belirtilen esaslara göre yapılır.
    Madde 91- Bu alanlarda köy yerleşik alanları imar planları yapılarak genişletilemez.
    Madde 92- Bu alanlarda Belediye Sınırı ve Belediye Mücavir Alan sınırları içinde, yürürlükteki imar planı hükümleri
        geçerlidir. Onaylı imar planları kapsamında yoğunluk ve kirlilik arttırıcı kullanım değişikliğine yönelik imar değişiklikleri
        yapılamaz.

Madde 93- Bu alanda, piknik alanları, kamp alanları, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanları ile sökülüp
        takılabilir elemanlardan meydana gelen kır kahvesi, büfe gibi yapılara izin verilebilir. Bu alandaki yapılardan kaynaklanan
        atıksular, Sağlık Bakanlığı’nın Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik
        (RG: 19.3.1971 - 13783) hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerde toplanarak, en yakın
        atıksu arıtma tesisine taşınır. Bu alanlarda yapılacak düzenlemelerde hiçbir suretle beton kaplama kullanılamaz.
    Madde 94- Bu alanda yeni servis istasyonlarına, akaryakıt/akaryakıt dolum istasyonlarına, LPG ikmal/LPG dolum
        istasyonlarına izin verilmez. Mevcut istasyonlarda servis faaliyetleri ile dolum faaliyetleri hariç yalnız akaryakıt ve LPG
        ikmal faaliyetlerine ilgili TSE standartlarını sağlamak şartıyla izin verilir. Bu istasyonlara ait binalarda mevcut yapı inşaat
        alanında değişiklik yapmamak ve kullanım amacını değiştirmemek şartıyla gerekli bakım yapılabilir.
    Madde 95- Bu alanda mevcut karayollarında bakım ve onarım yapılabilir. Ayrıca yeni yol yapımı ve yol genişletme çalışmaları
        Bakanlık görüşleri doğrultusunda yapılabilir.
    Madde 96- Bu alandaki tarım arazilerinde toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri hariç hiçbir zirai yapıya izin
        verilmez.
    Madde 97- Bu alanda yukarıda belirtilenler dışında hiçbir faaliyete izin verilmez.
UZAK MESAFELİ KORUMA ALANI
    Madde 98- Bu alanda, zirai veya hayvansal entegre işletmelere, bu işletmelerde oluşan atıkların kompostlaştırılması şartı
        ile göl maksimum su kotundan 5000 metre mesafe kalması şartıyla izin verilebilir.
    Madde 99- Bu alanda, hayvan yetiştirme tesislerine, bu işletmelerde oluşan atıkların ilgili mevzuata uygun olarak bertaraf
        edilmesi şartıyla izin verilebilir.
    Madde 100- Bu alanda yeni sanayi tesisleri kurulmasına; özel hükümlerin ilan tarihinden önce onanmış Çevre Düzeni
        Planları ve plan kararlarında belirlenmiş olmaları ve evsel nitelikli atıksu üretmeleri, kuru tipte çalışmaları, prosesinin
        hiçbir aşamasında tehlikeli atık üretmemeleri ve endüstriyel atıksu oluşturmamaları şartıyla izin verilebilir. OSB
        içerisinde, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (R.G: 27327 - 22.08.2009) hükümleri çerçevesinde EK
        2 Tablo 1’de verilen sanayi tesisleri hariç diğer sanayi tesislerine izin verilebilir. Ancak, OSB kaynaklı atıksu miktarı
        mevcut atıksu arıtma tesisi kapasitesi olan 6000 m3/gün’ü aşamaz. OSB’de kurulmasına izin verilecek sanayilerden
        kaynaklanacak mikrokirleticiler ve diğer tehlikeli maddelere ilişkin olarak Bakanlık görüşü alınır.
    Madde 101- Isparta Belediyesi AAT’den deşarj edilecek ortalama günlük kirlilik yükleri EK-5 Tablo 1’de verilen değerleri
        aşamaz. Isparta İli kanalizasyon şebekesine bağlı tekil sanayi tesislerinin kapasite artışı ve kanalizasyon deşarj
        standartları EK-5 Tablo 1’de verilen değerlere göre belirlenir.
    Madde 102- Belediye ve mücavir alanlar dışında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanları ve
        civarında ve mezralarda yaptıracağı konut, zirai ve hayvancılık maksatlı yapılara ilişkin uygulamalar, imar planları
        yapılıncaya kadar, Çevre Düzeni Planı ile verilmiş olan yapılanma şartlarını aşmamak kaydıyla, Plansız Alanlar İmar
        Yönetmeliği (RG: 02.11.1985 - 18916)’nin 5. Bölüm’ünde belirtilen esaslara göre yapılır.
    Madde 103- Bu alanda özel hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihte onaylı olan Çevre Düzeni Planı kapsamında belirlenen ve
        onaylı herhangi bir imar plan kapsamında kalmayan köy yerleşik alanlarında yapılacak turizm ve günübirlik turizm
        tesisleri için imar planı hazırlanması zorunludur.
    Madde 104- Bu alanda, özel hükümlerin onaylanmasından sonra yeni yapılacak veya revize edilecek imar planları Bakanlığın
        uygun görüşü doğrultusunda, bu özel hükümler ve Ek’te verilen Havza Koruma Planına uygun olarak yapılır.
    Madde 105- Bu alandaki tarım arazilerinde yapılacak zirai maksatlı yapılara ilişkin uygulamalar, Çevre Düzeni Planı ile
        verilmiş olan yapılanma şartları aşılmamak kaydıyla, Plansız Alanlar Yönetmeliği (RG: 02.11.1985 - 18916)’nin 6.
        Bölüm’ünde belirtilen esaslara uyulur.
    Madde 106- Bu alanda maksimum su kotundan itibaren 5000 metre mesafe içerisinde moloz ve inşaat malzemesi dökülmesine
        izin verilmez. Bu alanlarda oluşan “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (RG: 18.03.2004
        - 25406)’’ kapsamındaki atıklar, söz konusu yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edilir.
    Madde 107- Maksimum su kotundan itibaren en az 5000 metre mesafede, gölü besleyen yıllık ortalama akışı 50 lt/sn’nin
        üstünde olan sürekli akar dereye en az 300 metre mesafede kalmak kaydıyla yeni servis istasyonları ile akaryakıt/
        akaryakıt dolum ve LPG ikmal/LPG dolum istasyonlarına TSE’nin ilgili standartlarına uygun olması şartıyla izin
        verilebilir.
KUYU BAŞI KORUMA ALANI
    Madde 109- Bu alan içme suyunun temin edildiği İdare tarafından kamulaştırılarak emniyete alınır ve tapu kaydına
        koruma alanı olarak işlenerek Bakanlığa bildirilir. Koruma alanının büyüklüğü yerel şartlara göre, Bakanlık görüşü
        dikkate alınarak DSİ Genel Müdürlüğü tarafından değiştirilebilir. Gerektiği hallerde ikinci bir koruma bandı
        oluşturulabilir.
    Madde 110- Mevcut yapıların bu alan içerisinde kalması durumunda su kalitesi ve miktarının olumsuz etkilenmeyeceğini
        bilimsel çalışmalarla ortaya koymak şartıyla suyu kullanan İdare koruma alanını daraltabilir.
    Madde 111- Bu alanda hiçbir faaliyete izin verilmez.
EK 1 - DEŞARJ STANDARTLARI
EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULARA AİT DEŞARJ STANDARTLARI
Havza kapsamındaki yerleşim birimleri evsel atık sularını Tablo 1 ve Tablo 2’de verilen deşarj standartlarına göre arıtacaklardır.
Tablo 1: Evsel Atıksu Deşarj Standartları

TN (mg/l)        TP (mg/l)        BOİ5 (mg/l)    KOİ (mg/l)    AKM (mg/l)
Nüfus    Kompozit Numune    Kompozit Numune    Kompozit Numune    Kompozit Numune    Kompozit Numune    pH
    2 saatlik    24 saatlik    2 saatlik    24 saatlik    2 saatlik    24 saatlik    2 saatlik    24 saatlik    2 saatlik    24 saatlik
84-1000    -    -    -    -    50    45    180    125    70    35    6-9
1000-    20    15    3    2    50    45    160    125    60    35    6-9
10000*
10000-    20    15    3    2    50    45    140    125    45    35    6-9
100000
>100000    18    10    2    1    35    25    140    125    45    35    6-9

NOT: Havzada 1000-10000 nüfus aralığında olan tekil/ortak AAT’lerde ileri arıtma öngörülen yerleşim yerlerinde TN ve TP
deşarj standartları uygulanacaktır. İleri arıtma öngörülmeyen yerleşim yerlerinde TN ve TP deşarj standardı uygulanmayacaktır.
Tablo 2: Doğal arıtma (Yapay Sulak Alan) yapacak olan yerleşim yerleri için uygulanacak deşarj standartları

TN (mg/l)        TP (mg/l)        BOİ5  (mg/l)    KOİ (mg/l)    AKM (mg/l)
Nüfus    Kompozit Numune    Kompozit Numune    Kompozit Numune    Kompozit Numune    Kompozit Numune    pH
    2 saatlik    24 saatlik    2 saatlik    24 saatlik    2 saatlik    24 saatlik    2 saatlik    24 saatlik    2 saatlik    24 saatlik
84-    *    *    *    *    75    50    180    125    70    35    6-9
2500

NOT: Çocuk bahçesi, ahşap-prefabrik çayocağı veya kantin, kır kahvesi, büfe, açık spor alanı, günübirlik tesis yapılarından
kaynaklı atık sular, “Sağlık Bakanlığının Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik”
hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmaz nitelikteki foseptiklerde toplanarak en yakın atık su artıma tesisine veya arıtmayla
sonlanan kanalizasyon altyapı sistemine taşınır.
DİĞER DEŞARJ STANDARTLARI
Havzada mevcut ve faaliyetini sürdürmesine izin verilen sanayi kuruluşları (Isparta Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB),
küçük sanayi siteleri (KSS) ve tekil sanayiler ve/veya endüstriler) endüstriyel nitelikli atık sularını aşağıda açıklandığı şekilde
arıtacaklardır.
OSB içerisinde bulunmayan tekil sanayiler ve endüstriler endüstriyel nitelikli atıksularını Tablo 3’te verilen atıksuların atıksu
altyapı tesislerine deşarjında öngörülen atıksu standartları sağlayarak kanalizasyon şebekesine bağlayabileceklerdir. Havzada
yer alan KSS ve karma OSB’ler atıksularını Tablo 5’te verilen deşarj standartlarına göre arıtacaklardır.
Havzada mevcut ve faaliyetlerini sürdürmelerine izin verilen Deri İhtisas OSB içerisinde bulunan deri işletmeleri atıksularını
OSB’ye ait ortak atıksu arıtma tesisinde Tablo 6’da verilen deşarj standartlarını sağlayacak şekilde arıtacaklardır.
Havza genelinde belirlenen standartlar kapsamında yer almayan hususlar ile ilgili olarak SKKY geçerlidir.
AAT’lerin İzlenmesi ve Denetlenmesi
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (RG: 31.12.2004  -25687) ve Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (RG: 08.01.2006 – 26047)
hükümlere göre ilgili idarelerce yapılır.
Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Havzada endüstriyel ve diğer tüm faaliyetler sonucu oluşan tehlikeli atıklar, ‘Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (RG: 14.03.2005
- 25755)’ kapsamında belirtilen hükümlere göre toplanıp bertaraf edilir.
Arıtma Tesislerinden Çıkan Arıtma Çamurları
Arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurları, ‘Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
(RG :03.08.2010 - 27661)’e göre bertaraf edilir.
Arıtılmış Suların Zirai Maksatlı Kullanımı
Havzada arıtılmış suların zirai maksatlı kullanımı, Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği (RG: 20.03.2010 - 27527)’nde
belirtilen sulama suyu kriterleri esas alınarak yapılır.
Ambalaj Atıkları
Havza endüstriyel ve diğer faaliyetler sonucu oluşan ambalaj atıkları, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

(RG: 24.08.2011 - 28035) hükümlerine göre bertaraf edilir.
İyi ve Organik Tarım Uygulamaları
Havza genelinde önerilen iyi ve organik tarım uygulamaları, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve
İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik (RG:18.08.2010 - 27676)’e göre yapılır.
Katı Atıkların Kontrolü
Havza kapsamında oluşan tüm katı atıklar, Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik (RG:  26.03.2010 - 27533)’ne
göre bertaraf edilir.
Sızıntı Sularının Deşarj Standartları
Isparta İli Katı Atık Depolama Tesisinde oluşan sızıntı suları, Tablo 4’te verilen deşarj limitlerini sağlayacak şekilde arıtılacaktır.
Arıtılmış atıksular, sonu atıksu arıtma tesisi ile biten şehir kanalına deşarj edilerek ikincil bir arıtmadan geçirilerek de alıcı ortama
deşarj edilebilecektir.
Tablo 3: Endüstriyel Atıksuların Atıksu Altyapı Tesislerine Deşarjında Öngörülen Atıksu Standartları

Parametre    Kanalizasyon
    Sistemleri Tam
    Arıtma İle
    Sonuçlanan Atıksu
    Altyapı Tesislerinde
Sıcaklık (˚C)    40
pH    6.5-10.0
Askıda katı madde (mg/L)    500
Yağ ve gres (mg/L)    250
Katran ve petrol kökenli yağlar (mg/L)    50
Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) (mg/L)    4000
Sülfat (SO4=) (mg/L)    1700
Toplam sülfür (S) (mg/L)    2
Fenol (mg/L)    20
Serbestklor (mg/L)    5
Toplam azot (N) (mg/L)     - (a)
Toplam fosfor (P) (mg/L)    - (a)
Arsenik (As) (mg/L)    3
Toplam siyanür (Toplam CN-) (mg/L)    10
Toplam kurşun (Pb) (mg/L)    3
Toplam kadmiyum (Cd) (mg/L)    2

Parametre    Kanalizasyon
    Sistemleri Tam
    Arıtma İle
    Sonuçlanan Atıksu
    Altyapı Tesislerinde
Toplam krom (Cr) (mg/L)    5
Toplam civa (Hg) (mg/L)    0.2
Toplam bakır (Cu) (mg/L)    2
Toplam nikel (Ni) (mg/L)    5
Toplam çinko (Zn) (mg/L)    10
Toplam kalay (Sn) (mg/L)    5
Toplamgümüş (Ag) (mg/L)    5
Cl- (Klorür) (mg/L)    10000
Metilen mavisi ile reaksiyon veren    Biyolojik olarak
yüzey aktif maddeleri(MBAS) (mg/L)    parçalanması Türk
    Standartları Enstitüsü
    standartlarına uygun
    olmayan maddelerin
    boşaltımı prensip
    olarak yasaktır.

(a)  Bu parametrelere atıksu değerlendirilmesinde bakılmıyacaktır.
Tablo 4. Karışık endüstriyel atık suların alıcı ortama deşarj standartları (küçük ve büyük organize sanayi bölgeleri)

Parametre    Birim    Kompozit    Kompozit
        Numune    Numune
        2 Saatlik    24 Saatlik
Kimyasal Oksijen İhtiyacı    (mg/L)    250    200
(KOİ)
Askıda Katı Madde (AKM)    (mg/L)    100    50
Yağ ve Gres    (mg/L)    20    10
Toplam Fosfor    (mg/L)    2    1
Toplam Krom    (mg/L)    2    1
Krom (Cr+6)    (mg/L)    0.5    0.5
Kurşun (Pb)    (mg/L)    2    1
Toplam Siyanür (CN-)    (mg/L)    1    0.5
Kadmiyum (Cd)    (mg/L)    0.1    -

Parametre    Birim    Kompozit    Kompozit
        Numune    Numune
        2 Saatlik    24 Saatlik
Demir (Fe)    (mg/L)    5    -
Florür (F-)    (mg/L)    15    -
Bakır (Cu)    (mg/L)    3    -
Çinko (Zn)    (mg/L)    5    -
Civa(Hg)    (mg/L)    -    0.05
Sülfat (SO4 )    (mg/L)    1500    1500
Sülfür (S-2)    (mg/L)    2    1
Toplam Kjeldahl Azotu    (mg/L)    20    15
Balık Biyodeneyi (ZSF)    -    10    10

Tablo 5. Deri, Deri Mamulleri ve Benzeri Sanayilerin Atık Sularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları

Parametre    Birim    Kompozit    Kompozit
        Numune    Numune
        2 Saatlik    24 Saatlik
Kimyasal Oksijen İhtiyacı    (mg/L)    250    200
(KOİ)
Askıda Katı Madde (AKM)    (mg/L)    100    -
Toplam Kjeldahl-Azotu    (mg/L)    60    45
Yağ ve Gres    (mg/L)    20    10

Parametre    Birim    Kompozit    Kompozit
        Numune    Numune
        2 Saatlik    24 Saatlik
Sülfür (S-2)    (mg/L)    2    1
Krom (Cr+6)    (mg/L)    0.5    0.3
Toplam Krom    (mg/L)    2    1
Balık Biyodeneyi(ZSF)    -    4    4
pH    -    6-9    6-9

Tablo 6. Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesislerinin Sonu Atıksu Arıtma Tesisi ile Biten Şehir Kanalına Deşarj
Standartları

Parametre    Birim    Kompozit    Kompozit
        Numune    Numune
        2 Saatlik    24 Saatlik
Kimyasal Oksijen İhtiyacı    (mg/L)    700    500
(KOİ)
Toplam Kjeldahl-Azotu    (mg/L)    20    15
Askıda Katı Madde (AKM)    (mg/L)    200    100
Yağ ve Gres    (mg/L)    20    10
Toplam Fosfor (P)    (mg/L)    2    1
Toplam Krom    (mg/L)    2    1
Krom (CR+6)    (mg/L)    0.5    0.5
Kurşun (PB)    (mg/L)    2    1

Parametre    Birim    Kompozit    Kompozit
        Numune    Numune
        2 Saatlik    24 Saatlik
Toplam Siyanür (CN-)    (mg/L)    1    0.5
Kadmiyum (CD)    (mg/L)    0.1    -
Demir (FE)    (mg/L)    10    -
Florür (F-)    (mg/L)    15    -
Bakır (CU)    (mg/L)    3    -
Çinko (ZN)    (mg/L)    5    -
Balık Biyodeneyi(ZSF)    -    10
PH    -    6-9    6-9

EK 2- HAVZADA İZİN VERİLEN ve İZİN VERİLMEYEN SANAYİ FAALİYETLERİ
Tablo 1: Havza genelinde izin verilen ve izin verilmeyen mevcut ve yeni sanayi sektörleri

Havza Genelinde İzin    Deri Sanayi
Verilen Mevcut Sanayiler    KSS ve OSB
Uzak Mesafeli Koruma    Evsel nitelikli atıksu üreten, kuru tipte çalışan, prosesinin hiçbir aşamasında tehlikeli atık üretmeyen
Alanında İzin Verilen    ve endüstriyel nitelikli atıksu oluşturmayan sanayiler
Yeni Sanayiler
Karma OSB’de İzin    a) Metal Sertleştirme (tuz ile), b) Metal Kaplama, c) Yüzey temizleme (asit ile) d) Tekstil Boyama-
Verilemeyecek    Yıkama ve Emprime Baskı, e) Madenin İşlenmesine Yönelik Ağır Sanayiler, f) Lifli Yıkama-Yağlamacılar,
Yeni Sanayiler    g) Selüloz ve/veya Saman Kullanarak Kağıt Üreten Tesisler, h) Pil, Batarya-Akü İmal Yerleri, i) Gres
    Yağ Fabrikaları (petrol türevi), l)İlaç Sentez Fabrikaları, m) Ağır metal Tuzu Üretimi

EK 3- KATI ATIK BERTARAF ÖNERİLERİ
Tablo1: Karacaören 1 ve 2 Baraj Gölleri Havzasındaki Yerleşim Yerleri İçin Katı Atık Bertaraf Önerileri

İLİ    İLÇESİ    YERLEŞİM ADI    İDARİ    2011    2014    Depolama    Planlanan    Açıklama
            DURUM    NÜFUS    NÜFUS    Türü    Çöp Dökülme
                            Yeri
Burdur    Ağlasun    Ağlasun    İlçe    4118    4306    Düzensiz    BUKAB Düzenli    Saha, inşaat
                            Depolama Sahası    aşamasındadır
Isparta    Merkez    Merkez    İlçe    192.093    206.863    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Sütçüler    Sütçüler    İlçe    2.219    2.496    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Eğirdir    Eğirdir    İlçe    17.197    18.250    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
Burdur    Ağlasun    Aşağı Yumrutaş    Köy    87    87    Düzensiz    BUKAB Düzenli    Saha, inşaat
                            Depolama Sahası    aşamasındadır
    Ağlasun    Çamlıdere    Köy    260    261    Düzensiz    BUKAB Düzenli    Saha, inşaat
                            Depolama Sahası    aşamasındadır
    Ağlasun    Çanaklı (Mamak)    Köy    1319    1323    Düzensiz    BUKAB Düzenli    Saha, inşaat
                            Depolama Sahası    aşamasındadır

Burdur    Ağlasun    Dereköy    Köy    302    303    Düzensiz    BUKAB Düzenli    Saha, inşaat
                            Depolama Sahası    aşamasındadır
    Ağlasun    Hisar    Köy    248    248    Düzensiz    BUKAB Düzenli    Saha, inşaat
                            Depolama Sahası    aşamasındadır
    Ağlasun    Kiprit    Köy    275    276    Düzensiz    BUKAB Düzenli    Saha, inşaat
                            Depolama Sahası    aşamasındadır
    Ağlasun    Yazır    Köy    751    753    Düzensiz    BUKAB Düzenli    Saha, inşaat
                            Depolama Sahası    aşamasındadır
    Ağlasun    Yeşilbaşköy    Köy    1536    1541    Düzensiz    BUKAB Düzenli    Saha, inşaat
                            Depolama Sahası    aşamasındadır
    Ağlasun    Yumrutaş    Köy    151    151    Düzensiz    BUKAB Düzenli    Saha, inşaat
                            Depolama Sahası    aşamasındadır
    Bucak    Belören    Köy    60    60    Düzensiz    BUKAB Düzenli    Saha, inşaat
                            Depolama Sahası    aşamasındadır
    Bucak    Beşkonak    Köy    376    378    Düzensiz    BUKAB Düzenli    Saha, inşaat
                            Depolama Sahası    aşamasındadır
    Bucak    Çamlık    Belediye    1633    1643    Düzensiz    BUKAB Düzenli    Saha, inşaat
                            Depolama Sahası    aşamasındadır
    Bucak    Çobanpınarı    Köy    606    608    Düzensiz    BUKAB Düzenli    Saha, inşaat
                            Depolama Sahası    aşamasındadır
    Bucak    Dutalanı    Köy    112    112    Düzensiz    BUKAB Düzenli    Saha, inşaat
                            Depolama Sahası    aşamasındadır
    Bucak    Elsazı    Köy    693    696    Düzensiz    BUKAB Düzenli    Saha, inşaat
                            Depolama Sahası    aşamasındadır
    Bucak    Karacaören    Köy    178    179    Düzensiz    BUKAB Düzenli    Saha, inşaat
                            Depolama Sahası    aşamasındadır
    Bucak    Kargı    Köy    502    504    Düzensiz    BUKAB Düzenli    Saha, inşaat
                            Depolama Sahası    aşamasındadır
    Bucak    Kızıllı    Köy    497    499    Düzensiz    BUKAB Düzenli    Saha, inşaat
                            Depolama Sahası    aşamasındadır
    Bucak    Taşyayla    Köy    663    666    Düzensiz    BUKAB Düzenli    Saha, inşaat
                            Depolama Sahası    aşamasındadır
Isparta    Eğirdir    Sipahiler    Köy    280    281    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Eğirdir    Yuvalı    Köy    694    696    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Eğirdir    Eyüpler    Köy    282    283    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Eğirdir    Akbelenli    Köy    108    108    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Eğirdir    Aşağıgökdere    Köy    385    386    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Eğirdir    Balkırı    Köy    652    654    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Eğirdir    Ağılköy    Köy    677    679    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Eğirdir    Akdoğan    Köy    528    530    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Eğirdir    Serpilköy    Köy    552    554    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Eğirdir    Yukarıgökdere    Köy    975    978    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Eğirdir    Kırıntı    Köy    320    321    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Eğirdir    Tepeli    Köy    599    601    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Merkez    Büyükhacılar    Köy    1103    1145    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Merkez    Çukurköy    Köy    936    960    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Merkez    Darıderesi    Köy    181    186    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Merkez    Darıören    Köy    526    539    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Merkez    Deregümü    Köy    1840    1910    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Merkez    Direkli    Köy    987    1016    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Merkez    Güneyce    Köy    353    362    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Merkez    Kadılar    Köy    589    604    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Merkez    Kayıköy    Köy    668    685    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Merkez    Kışlaköy    Köy    372    381    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Merkez    Küçükhacılar    Köy    923    946    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Merkez    Küçükkışla    Köy    469    481    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Merkez    Savköy    Belediye    3400    3529    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Merkez    Yakaören    Köy    1816    1885    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Merkez    Yazısöğüt    Köy    442    444    Düzenli    Isparta Düzenli
                            Depolama Sahası
    Sütçüler    Bekirağalar    Köy    100    100    Düzensiz    Sütçüler Transfer    Sütçüler transfer istasyonu-
                            İstasyonu    na yönlendirilmelidir
    Sütçüler    Karadiken    Köy    419    420    Düzensiz    Sütçüler Transfer    Sütçüler transfer istasyonu-
                            İstasyonu    na yönlendirilmelidir
    Sütçüler    Beydili    Köy    510    512    Düzensiz    Sütçüler Transfer    Sütçüler transfer istasyonu-
                            İstasyonu    na yönlendirilmelidir
    Sütçüler    Boğazköy    Köy    104    104    Düzensiz    Sütçüler Transfer    Sütçüler transfer istasyonu-
                            İstasyonu    na yönlendirilmelidir
    Sütçüler    Çandır    Köy    638    640    Düzensiz    Sütçüler Transfer    Sütçüler transfer istasyonu-
                            İstasyonu    na yönlendirilmelidir
    Sütçüler    Çobanisa    Köy    629    631    Düzensiz    Sütçüler Transfer    Sütçüler transfer istasyonu-
                            İstasyonu    na yönlendirilmelidir
    Sütçüler    Gümü    Köy    196    197    Düzensiz    Sütçüler Transfer    Sütçüler transfer istasyonu-
                            İstasyonu    na yönlendirilmelidir    
    Sütçüler    Hacıahmetler    Köy    117    117    Düzensiz    Sütçüler Transfer    Sütçüler transfer istasyonu-
                            İstasyonu    na yönlendirilmelidir
    Sütçüler    Hacıaliler    Köy    122    122    Düzensiz    Sütçüler Transfer    Sütçüler transfer istasyonu-
                            İstasyonu    na yönlendirilmelidir

Isparta    Sütçüler    Kuzca    Köy    101    101    Düzensiz    Sütçüler Transfer    Sütçüler transfer istasyonu-
                            İstasyonu    na yönlendirilmelidir
    Sütçüler    Müezzinler    Köy    101    101    Düzensiz    Sütçüler Transfer    Sütçüler transfer istasyonu-
                            İstasyonu    na yönlendirilmelidir
    Sütçüler    Pınarköy    Köy    156    156    Düzensiz    Sütçüler Transfer    Sütçüler transfer istasyonu-
                            İstasyonu    na yönlendirilmelidir
    Sütçüler    Sağrak    Köy    100    100    Düzensiz    Sütçüler Transfer    Sütçüler transfer istasyonu-
                            İstasyonu    na yönlendirilmelidir
    Sütçüler    Saray    Köy    77    77    Düzensiz    Sütçüler Transfer    Sütçüler transfer istasyonu-
                            İstasyonu    na yönlendirilmelidir
    Sütçüler    Sarımehmetler    Köy    445    446    Düzensiz    Sütçüler Transfer    Sütçüler transfer istasyonu-
                            İstasyonu    na yönlendirilmelidir
    Sütçüler    Şehler    Köy    261    262    Düzensiz    Sütçüler Transfer    Sütçüler transfer istasyonu-
                            İstasyonu    na yönlendirilmelidir
    Sütçüler    Yeniköy    Köy    59    59    Düzensiz    Sütçüler Transfer    Sütçüler transfer istasyonu-
                            İstasyonu    na yönlendirilmelidir
    Sütçüler    Yeşilyurt    Köy    710    712    Düzensiz    Sütçüler Transfer    Sütçüler transfer istasyonu-
                            İstasyonu    na yönlendirilmelidir
    Sütçüler    Melikler    Köy    67    67    Düzensiz    Sütçüler Transfer    Sütçüler transfer istasyonu-
                            İstasyonu    na yönlendirilmelidir

EK 4–ISPARTA BELEDİYESİ AAT’DEN YILLARA GÖRE DEŞARJ EDİLECEK KİRLİLİK YÜKLERİ
Tablo 1: Isparta Belediyesi AAT’den Yıllara Göre Deşarj Edilecek Kirlilik Yükleri

Parametre    2020    2030    2040
 TN kg/gün    505    555    583
 TP kg/gün    50    55    58

Parametre    2020    2030    2040
 BOİ5 kg/gün    1765    1940    2040

EK-5 KARACAÖREN 1-2 BARAJ GÖLLERİ HAVZA KORUMA İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET    YILLAR    SORUMLU KURUMLAR
1. KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ
1.1. Isparta AAT (Kayıköy, Deregümü, Yakaören, Yazısöğüt) Revizyonunun Tamamlanması    2017-2019
1.2. Savköy AAT İnşasının Tamamlanarak İşletmeye Alınması    2017-2018
1.3. AAT Revizyonlarının Tamamlanması (Balkırı, Ağılköy, Yukarıgökdere, Çobanisa)    2017-2021
1.4. Çanaklı Atıksu Arıtma Tesisi Yapımının Tamamlanması    2018
1.5. Tekil Paket Arıtma Tesislerinin Tamamlanması    2017-2021
(Beydili - 550 kişilik Paket Arıtma, Tepeli - 600 kişilik Paket Arıtma, Eyüpler - 300 kişilik
Paket Arıtma, Akdoğan - 550 kişilik Paket Arıtma, Yuvalı - 700 kişilik Paket Arıtma,
Aşağıgökdere - 500 kişilik Doğal Arıtma, Yeşilyurt - 750 kişilik Paket Arıtma, Taşyayla - 700        İlgili Belediye
kişilik Paket Arıtma)
1.6. Ağlasun Ortak AAT (Yeşilbaşköy, Yazır, Dereköy, Kiprit) Yapımının Tamamlanması-İleri    2018-2023
Arıtma
1.7. Çandır Ortak AAT (Şeyhler, Melikler) Yapımının Tamamlanması - 1000 kişilik Paket    2017-2019
Arıtma
1.8. Ferdi Foseptik Bulunan Yerleşimlerin Kanalizasyon ve Paket Arıtma Tesis Yapımının    2017-2021
Tamamlanması
(Elsazı - 700 kişilik Paket Arıtma, Çamlık - 1700 kişilik Paket Arıtma, Kargı - 550 kişilik
Paket Arıtma, Şeyhler - 300 kişilik Paket Arıtma, Çandır - 650 kişilik Paket Arıtma, Yeşilyurt
- 750 kişilik Paket Arıtma, Kırıntı - 350 kişilik Paket Arıtma, Beşkonak - 400 kişilik Paket
Arıtma)
2. ENDÜSTRİYEL ATIKSU YÖNETİMİ        Tesisler, İÇŞM
2.1. Karma OSB Atıksu Arıtma Tesisinin İzleme ve Denetimi    2017-2040
3. KATI ATIK YÖNETİMİ
3.1. Burdur Belediyeler Birliği (Ağlasun, Çamlık, Çanaklı ve Yeşilbaşköy belediyeleri) Katı    2017    Burdur Belediyeler Birliği
Atık Bertaraf Tesisinin Faaliyete Geçmesi        (BUKAB), İlgili belediye
3.2. Mevcut Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonu    2019    başkanlıkları
(Bucak, Ağlasun, Çamlık, Mamak, Yakaören, Deregümü)
4. AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ
4.1. Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon ve Mera Islahı Yapılması    2017-2020    OGM, ÇEM, GTHİM
5. YAYILI KAYNAK KİRLİLİĞİ YÖNETİMİ VE KONTROLÜ
5.1. Organik Tarım Uygulamalarına Geçilmesi    2017-2020    GTHB, GTHİM
5.2. İyi Tarım Uygulamalarına Geçilmesi    2018-2020
5.3. Basınçlı Sulama Sistemlerine Geçilmesi    2017-2020    DSİ, İl Özel İdareleri
5.4. Karacaören 2 Baraj Gölünde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Faaliyetlerine Son Verilmesi    2018    GTHB, GTHİM
5.5. Karacaören 1 Baraj Gölündeki Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan Tesislerin Toplam Üretim    2018
Kapasitesinin Yıllık 4200 Tona Düşürülmesi
5.6. Dere Tampon Şeritlerinin ve Sediman Tutucu Yapıların Oluşturulması    2017-2020    DSİ, Suyu Kullanan İdare
5.7. Mevcut Karayollarında Filtrasyonların Şeritlerinin Uygulanması    2017-2020    KGM

(V.İ.No: 441) (Basım Tarihi: 14 Ağustos 2017) (B-193)

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın