KIZILDAĞ MİLLİ PARKI’NDA 33,2 HEKTAR ALANA AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ VE 1/5000 ÖLÇEKLİ EŞ YÜKSEKLİK EĞRİLİ HÂLİHAZIR HARİTALAR VE AYNI ALAN İÇİNDE 15 HEKTARLIK AĞAÇ BULUNAN ALANIN 1/500 ÖLÇEKLİ AĞAÇ RÖLÖVELİ HÂLİHAZIR HARİTALARININ HAZIRLANMASI

KIZILDAĞ MİLLİ PARKI’NDA 33,2 HEKTAR ALANA AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ VE 1/5000 ÖLÇEKLİ EŞ YÜKSEKLİK EĞRİLİ HÂLİHAZIR HARİTALAR VE AYNI ALAN İÇİNDE 15 HEKTARLIK AĞAÇ BULUNAN ALANIN 1/500 ÖLÇEKLİ AĞAÇ RÖLÖVELİ HÂLİHAZIR HARİTALARININ HAZIRLANMASI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kızıldağ Milli Parkı’nda 33,2 Hektar Alana Ait 1/1000 Ölçekli ve 1/5000 Ölçekli Eş Yükseklik Eğrili Hâlihazır Haritalar ve

Aynı Alan İçinde 15 Hektarlık Ağaç Bulunan Alanın 1/500 Ölçekli Ağaç Rölöveli Hâlihazır Haritalarının hazırlanması

hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/238471

1-İdarenin

a) Adresi : Burç Mahallesi Atatürk Caddesi 13 15100 Merkez BURDUR MERKEZ/BURDUR

b) Telefon ve faks numarası : 2482333143 - 2482331979

c) Elektronik Posta Adresi : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 33,2 Hektar Alana Ait 1/1000 Ölçekli ve 1/5000 Ölçekli Eş Yükseklik Eğrili Hâlihazır

  Haritalar ve Aynı Alan İçinde 15 Hektarlık Ağaç Bulunan Alanın 1/500 Ölçekli Ağaç

  Rölöveli Hâlihazır Haritalarının hazırlanması

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

  ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Kızıldağ Milli Parkı

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 60(altmış) gündür

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer : Burç Mahallesi Atatürk Caddesi No:13 Kat: 3 15100 BURDUR

b) Tarihi ve saati : 31.07.2017 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına

ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci,

yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından

az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim

belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Halihazır harita yapım işleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı bedelini defterdarlık muhasebe müdürlüğüne

yatırarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin

miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

(V.İ.No: 397) (Basım Tarihi: 21 Temmuz 2017) (B-178) 

 

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın