Fabrikamız 2017-2018 Kampanyasında, günlük pancar ihtiyacının,silolardan yüzdürme suyu ile kesintisiz ve düzenli bir şekilde sağlanması işidir - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Fabrikamız 2017-2018 Kampanyasında, günlük pancar ihtiyacının,silolardan yüzdürme suyu ile kesintisiz ve düzenli bir şekilde sağlanması işidir

İHALE İLANI

BURDUR ŞEKER FABRİKASI

Fabrikamız 2017-2018 Kampanyasında, günlük pancar ihtiyacının,silolardan yüzdürme suyu ile kesintisiz ve düzenli bir şekilde

sağlanması işidir.

İhale kayıt numarası : 2017/348958

1-İdarenin

a) adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah.Yunus Emre  Cad.Kapı No:2 15220 

  BURDUR 

b) telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67

c) elektronik posta adresi (varsa) : 

2-İhale konusu hizmetin

a) niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2017-2018 kampanya döneminde toplam tahmini 596.000 ton (± %20

  toleranslı) pancarın günlük pancar ihtiyacını, silolardan yüzdürme suyu ile kesintisiz

  ve düzenli bir şekilde sağlanması, fabrika çevresi hurda ve atıkların toplanması ve 

  hurdalık tanzimi, meydan sahasında bulunan küspe bant boylarının temizliği, meydan

  sahası çevre temizliği, pancar yüzdürme kanallarının ve pancar silolarının temizliği,

  ot ve taş tutucu altı temizliği, aquapura havuzları temizliği, fabrika çevresi deşarj 

  kanalları temizliği, pancar yıkama altı ve kanalları temizliği, kireç ocağı ve asit tankı

  arasındaki pompa çukurları temizliği, asit tankı önündeki kanalların temizliği vb. 

  işlerin yaptırılması işidir.

b) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası 

c) işin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 130 takvim  günüdür.

3-İhalenin

a) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) tarihi ve saati : 31.07.2017 Pazartesi  günü saat 14.30

4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5- Teklifler 31/07/2017 Pazartesi günü  saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç  4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp,Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

(V.İ.No: 392) (Basım Tarihi: 18 Temmuz 2017) (B-175)

 

Ögeyi Oylayın
(1 Oylayın)

Yorum yapın