BİLGİSAYAR, FOTOĞRAF İLE VİDEO MAKİNELERİ VE SES KAYIT SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

BİLGİSAYAR, FOTOĞRAF İLE VİDEO MAKİNELERİ VE SES KAYIT SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

17 Kısımda Bilgisayar, Fotoğraf ile Video Makineleri ve Ses Kayıt Sistemleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    : 2017/343385
1-İdarenin
a) Adresi    : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
      15030 Merkez BURDUR MERKEZ/BURDUR
b) Telefon ve faks numarası    : 2482131100 - 2482131101
c) Elektronik Posta Adresi    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ç) İhale dokümanının görülebileceği
    internet adresi (varsa)    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    : 17 Kısımda Masaüstü Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar, Tablet Bilgisayar, Fotoğraf
      Makinesı, Yedekleme Ünitesi, Video, Görüntü, Ses Sistemleri ve Kayıt Cihazları ile
      İlgili Malzeme Alımı
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
      ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü Kurumsal İletişim Araştırma ve Uygulama
      Merkezi
c) Teslim tarihi    : Yüklenici Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 90 gün içerisinde mal montajı
      yapılarak malzemeler çalışabilir vaziyette İstiklal Yerleşkesinde(Burdur Merkez) yer
      alan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına malzemeleri teslim edecektir. Yüklenici
      firma İdarenin uygun göreceği yerlere malları montajı tamamlanmış ve çalışır
      vaziyette teslim edecektir. Yüklenici firma montaj için kullanacağı her türlü sarf
      malzeme masraflarını karşılayacak olup, bu işler için idare tarafından ayrıca bir
      ödeme yapılmayacaktır. Montaj sırasında montajdan kaynaklanan hasarlar yükleniciye
      aittir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
      İstiklal Yerleşkesi BURDUR
b) Tarihi ve saati    : 31.07.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a)İstekliler Teklif edecekleri malın, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu kontrol etmek amacıyla, teknik bilgileri ile marka ve modelinin yer aldığı katalog, doküman, fotoğraflardan birini teklif zarfı içerisinde sunacaklardır. (Sunacakları katalog, doküman, fotoğrafların vb. içerisinde teknik şartnamede istenen maddeler Türkçe olarak ayrıntılı gösterilecek olup, şartnameyi sağlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.)
b)Tüm  Kısımlar için, İstekliler teklif edecekleri ürünlerin marka ve modellerinin belirlenmesi amacıyla , dokümanda yer alan teklif edilecek ürünlerin marka ve model formunu doldurulup, teklif zarfı içerisinde sunacaklardır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ait olan T.C. Halk Bankası Burdur Merkez Şubesindeki TR080001200931600016000085 nolu banka hesabına T.C. veya Vergi Numarasını belirterek dosya bedeli ifadesiyle yatırılabilir, yatırılan dekontun aslı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından teslim ederek ihale dokümanı temin edilebilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İstiklal Yerleşkesi BURDUR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

(V.İ.No: 390) (Basım Tarihi: 17 Temmuz 2017) (B-174)   

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın