İHALE İLANI BURDUR ŞEKER FABRİKASI

13 Tem 2017
6 kez

İHALE İLANI
BURDUR ŞEKER FABRİKASI

Fabrikamızda otomatik merkezi gres yağlama sistemi kurulması işlerinin yapılması İşi T.Ş.F.A.Ş.Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası : 2017/340751
1-İdarenin
a) adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah.Yunus Emre Cad.Kapı No:2 15220
BURDUR
b) telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67
c) elektronik posta adresi (varsa) :
2-İhale konusu malın
a) adı : Fabrikamızda otomatik merkezi gres yağlama sistemi kurulması
b) niteliği türü miktarı : Fabrikamızın 136 noktasında bulunan ekipmanlar ve bunların üzerinde bulunan
yağlama noktalarının merkezi yağlama sistemine dahil edilmesi.
c) işin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati : 25/07/2017 Salı günü saat 14:30
4-İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 60,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-Teklifler 25/07/2017 Salı günü saat 14:30'a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.
8- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp,Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın