İHALE İLANI BURDUR ŞEKER FABRİKASI

İHALE İLANI
BURDUR ŞEKER FABRİKASI

Fabrikamız hatlarında boru-dirsek-flanş kesimi yapılması ve yeni şekil ile boru-dirsek ve flanşların yeniden kaynatılması işlerinin yapılması İşi T.Ş.F.A.Ş.Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası : 2017/287838
1-İdarenin
a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus Emre Cad.Kapı No:2 15220
BURDUR
b) telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67
c) elektronik posta adresi (varsa) :
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız hatlarında boru-dirsek-flanş kesimi yapılması ve yeni şekil ile boru-dirsek
ve flanşların yeniden kaynatılması işlerinin yapılması
b) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası
c) işin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren, kaynak işleri 45 takvim günüdür.
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati : 22/06/2017 Perşembe günü saat 14.30
4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5- Teklifler 22/06/2017 Perşembe günü saat 14.30'a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.
8- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
9- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilebileceği gibi kısmi teklifte verilebilecektir.

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın