Manşet - Burdur Gazetesi | Burdur Haberleri, Burdur Haber

13 Ekim 2018 - Cumartesi - Burdur Gazetesi

Yayınlandığı Kategori Arşiv

8-14 Ekim Amatör Spor Haftası kapsamında, Makü Konferans ve Sergi Salonu’nda ‘Amatör Spor Ruhu’ adlı konferans düzenlendi. 

Kırkpınar Başpehlivanları Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil Yeşil’in konuk olduğu ‘Amatör Spor Ruhu’ konferansında başarılı br sporcu olmanın gerekleri ve hangi aşamalardan geçtiği konuları hakkında bilgi verildi. Başpehlivan Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil Yeşil katılımcılara ve öğrencilere başarı hikayelerini anlattılar. Konuşmaların ardından Başpehlivan Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil Yeşil öğrencilerin sorularını cevapladılar. 

Başpehlivan Orhan Okulu Amatör Spor Ruhu adlı konferansta yaptığı konuşmada;

“Ben güreşe küçük yaşlarda başladım. İlk defa Kırkpınar’a 2000 yılında gittim. En küçük boydan başladım. İlk gittiğim yıl ikinci oldum Kırkpınar’da. Ondan sonra başarılar arka arkaya geldi. Bu da azimli çalışmamızla geldi. Her yıl başarı elde ettik. 2004 yılında Kemal Hocamla beraber çalışmaya başladım. O zamanlar biz her yıl derece yaparak 2012 yılında da 1. olarak başa çıktım. İlk başta bize yapamazsın diyen çok olmuştu. İlk çıktığımda 2013’de Kırkpınar’da başpehlivanlıkta ikinci oldum. Ondan sonra 2015 yılında da bu zaferi altınkemerle Kırkpınar’da taçlandırdım. Ondan sonra Kırkpınar’dan 9 yıl daha eski olan Elmalı Güreşleri var. Elmalı Güreşleri’nde de ben 6 yıldır üst üste başpehlivan oldum. Başarı böyle oldu. 2018 yılında Kırkpınar’da başpehlivan oldum. Hedefim üst üste 3 defa yenip altın kemeri almak.”dedi.

Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil MAKÜ konferans salonunda başarılı olmanın en büyük destekçisinin aile olduğu vurgusunu yaparak;

“Başarıya ulaşmak için belirli evrelerden geçersiniz. Bu evrelerin hepsi çalışmaya dayanır. Benim görüşüm bu. Ben bu şekilde buraya kadar gelebildim. Ben atasporunu ve dedemin mirasını devam ettirmek için başladım bu işe. Ailemin desteği çok büyük bu başarıda. Bugünlere gelmemdeki en büyük destekçim babamdır. Ben Mehmet Yeşil Yeşil olduysam babamın emeği çoktur bunda. Ailemin desteğiyle bu başarıları elde ettim. Zaten başarılı olduğumuz zaman herkes yanımızda olur. İyi olduğunuz zamanda herkes yanınızda olur. Aslolan kötü zamanınızda kimin yanınızda olduğudur. Ailenizin yanınızda olduğunuz zaman işinizi daha bilinçli bir şekilde yaparsınız. Ne yaparsanız yapın çalışmadan olmaz. Sistemli çalışmak, yaptığımız işe göre yaşamak bunlar çok önemlidir. Başarıya giden yolda sabır birinci konumda. Ben 8 yaşında başladım güreşe. 15 yıl sonra başpehlivanlığa ulaştım. 15 yıl meşakatli bir yoldan geçtik. Başpehlivanlığa geçtikten sonra da altınkemer hedefine odaklanıyorsunuz. Hedefe ulaşabilmek için çalışmak gerekir. Er meydanı tarihi ve atmosferiyle çok farklı bir yer. Ama her zaman inanarak, sistemli çalışmak gerekir. Yaptığımız işe göre yaşamak gerekir. Böylelikle hedefe mutlaka ulaşabiliriz. Hefemizi daha yüksek tutalım.”dedi ve Amatör Spor Ruhu adlı konferansı düzenlemede emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Hatice Dursun

Yayınlandığı Kategori Manşet

Dövizdeki artışları sebep göstererek, fahiş fiyat arttıran ve uygulayanlara karşı Burdur Valiliğince tedbir alınıp, yaptırımlar uygulanacağı açıklaması yapıldı.

 

Yapılan açıklamada; İlimiz sınırları içerisinde vatandaşlarımızın refah, huzur ve mutluluğunun sağlanması, ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlerin güvence altına alınmasının yanı sıra kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla 2018/02 sayılı Valilik Genel Emri yayınlanmıştır.

Vatandaşlarımızın refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; temel hak ve hürriyetlerini korumak Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınması da Devletimizin yasal sorumlulukları arasındadır. Kamu hizmetleri ile piyasa koşullarında mal ve hizmet sunumu kamu düzeninden etkilenmekte; bu hizmet ve sunumlarda olası aksamalar da kamu düzenini bozabilmektedir. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir.

İlimiz sınırları içinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı; bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, halkın esenliğini ve refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığı görülmüştür. Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 167 nci maddesine göre “Devlet para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirler alır; …”

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (ç) fıkrasında; “Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.”

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin (c) fıkrasında; “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.

Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu fıkra kapsamında alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır.”,

Anılan Kanunun 66 ncı maddesinde; “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”,

5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32 nci maddesinde; “ Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. …”

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde; bir malın sunumu ve satışından kaçınma ile bir hizmetin sunumundan kaçınma hallerinin denetimi, uygulanması ve izlenmesine ilişkin görevlerde belediyeler yetkili kılınmıştır.

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Yetkili idareler, yetki alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine, bu Kanun hükümleri çerçevesinde perakende işletmeler nezdinde ön inceleme mahiyetinde olmak üzere gerekli denetim ve uygulamaları yapmak ve önlemleri almakla görevli ve yetkilidir.”,

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinde “Yetkili idareler, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine perakende işletmeler nezdinde ön inceleme mahiyetinde denetim yapmakla görevlidir.”

hükümleri bulunmaktadır.

Bu itibarla kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla;

- İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi,

- Ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması,

- Satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması,

- Ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması,

- Tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edecektir.

Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır.

Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

İlanen tebliğ olunur.

Yayınlandığı Kategori Manşet

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik’in Başkanlığında; Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi, Esnaf Odası Başkanı Nevruz Gökcüoğlu,  Şoförler Odası Başkanı Durmuş Ceylan,  Burdur Aşçı ve Kebapçılar Odası Başkanı Birol Kaval ve Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Veli Soy’un katılımları ile istişare toplantısı gerçekleştirildiği açıklaması yapıldı;

VATANDAŞ BEKLENTİLERİ

Ahilik geleneğinin önemini vurgulayan BUTSO Başkanı Yusuf Keyik; “Zaman zaman işletmelerimiz hakkında halkımızdan muhtelif şikâyetler gelmektedir. Bazıları haklı sebeplerden kaynaklanırken bazılarının da iletişim eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Sorunlar ve beklentiler ilimizin sorunu ve beklentileridir. Bu sebeple tüm STK’lar olarak taşın altına elimizi sokmamız gerekir düşüncesi ile istişare toplantısı yapmayı uygun gördük. Bu toplantıda; vatandaşlarımızın İşletmelerden beklentileri- şikâyetleri ile işletmelerin mevcut durumları hakkında fikir alış verişinde bulunduk. Sonuç olarak; ilimizde bilhassa hizmet sektöründe hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik odaların kendi bünyelerinde bilgilendirme çalışmalarının yapılmasının yerinde olacağı ve ahilik geleneği doğrultusunda esnafların birbirlerini denetlemek sureti ile en doğru ve en güzelini bulmanın yerinde olacağı kanaatine vardık” dedi. 

EĞİTİMİN ÖNEMİ

Başkan Yusuf Keyik konuşmasının devamında; “ İşletmelerin sürekliliği, işletme sahiplerinin kendilerini ve işletmelerini yenilemeleri ile mümkün olacaktır. İşletme sahipleri,  katıldıkları eğitim ve toplantılarla kendilerini yenileyeceklerini düşünüyorum. Oda olarak Kasım 2017 tarihinden bu yana gerek üyelerimize ve gerekse Burdur esnafına; işletmelerini geliştirmek, pazarlama satış kabiliyetlerini artırmak, çalışan tercihinde doğru karar almak ve ilgili yerlerde istihdam etmek, işletmelerinin verimliliğini artırmaları yönünde 13 adet eğitim düzenledik. Bu eğitimlerin geniş kitlelere hitap etmesi açısından sosyal medya, yerel basın ve yerel radyolar aracılığı ile duyurusunu gerçekleştirdik. Bu doğrultuda değişime inananlar mutlaka kazanmışlar ve kazanmaya da devam etmektedirler” ifadelerine yer verdi.

Yayınlandığı Kategori Manşet

CHP Milletvekili Mehmet Göker şeker fabrikalarında çalışan taşeron işçileri sordu.

 

Neden kadro vermiyorsunuz?

CHP Milletvekili Mehmet Göker Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’a şeker fabrikalarında çalışan işçiler hakkında yazılı soru önergesi verdi. 

24 Aralık 2017 tarihinde çıkarılan 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi statüsünde kadroya alınması kararlaştırılmış ancak şeker fabrikalarında çalışan işçiler bu kapsamın dışında bırakılmıştır diyen Göker, “Kamuda tek bir taşeron işçi kalmayacak sözü verilmiş olmasına rağmen şeker fabrikalarında yıllardır geçici işçi statüsünde çalışan kampanya ve mevsimlik işçiler kadroya alınmamıştır.

Üretimin sürdürülebilirliği, çalışma barışı ve istihdam açısından çok önem arz eden bu husus AKP hükümeti tarafından göz ardı edilmiştir” diyerek söz konusu işçilere kadro verilmesini gündeme taşıdı.

CHP Milletvekili Mehmet Göker yazılı soru önergesinde şu sorulara yer verdi. 

Şeker fabrikalarında çalışan işçilerin kadroya geçirilmemesinin gerekçesi nedir? 

Başka kurumlarda çalışan işçilere kadro verilirken şeker kolunda çalışan işçilere kadro verilmemesi hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmakta mıdır?

Kadroya alınmayan şeker işçilerinin kadroya alınmasına yönelik bir çalışma gündeminizde bulunmakta mıdır?

Yayınlandığı Kategori Manşet

AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ve beraberindeki AK Parti heyeti, Menderes Mahallesi sakinleri ile buluşarak, vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ve beraberindeki AK Parti Heyeti,  Mahalle Çay Buluşmaları kapsamında Menderes Mahallesinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Çay sohbeti çerçevesinde düzenlenen buluşmaya, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve il Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri katıldı. Menderes Mahallesi sakinleri ile yakından ilgilenen Başkan Mengi,  yaklaşan yerel seçimleri işaret ederek, AK Parti’nin Burdur Belediyesini yeniden almak için gece gündüz demeden çalışacaklarını, AK Parti Belediyeciliği ile Burdurlu vatandaşların taleplerinin yerine getirileceğini ifade etti. 

“GÖNÜL ALACAĞIZ, GÖNÜLLER KAZANACAĞIZ”

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, “Teşkilatımızın rutin olarak artık geleneksel hale gelmiş çay buluşmalarına devam ediyoruz. Teşkilat mensuplarımızla birlikte tüm mahallelerimizde vatandaşlarımızla buluşuyor,  istişarelerde bulunarak taleplerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızla yaptığımız istişarelerde, Burdur’un AK Partili Belediyeye ihtiyacı olduğunu her açıdan görebiliyoruz.  Hem vatandaşımızla sohbet hem de yerel seçimlerin yaklaşmasıyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı da var biliyorsunuz, gönüller alacağız, gönüllere gireceğiz, tokalaşmadığımız el, çalmadığımız kapı kalmayacak.  Menderes mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun. Bizimle istişarelerde bulundular, bizleri ağırladılar. Bundan sonra da vatandaşlarımızla çay sohbetlerimize devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Yayınlandığı Kategori Manşet
No Internet Connection