İnsuyu Mağarası’nı kurtarma görevi kimin? - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Orman ve Su işleri bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 6. Bölge Müdürlü'nün ilimizde kurulması, Burdur için önemli bir avantaj. Orman ve Su işleri bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk, Bucak Kargı Köyü Sığla Ormanı Tabiatı koruma Alanı Flora ve fauna çeşitliliğinin korunması konusunda düzenlenen toplantıda;

Burdur Gölü'nün kuruması sorununa kısa vadede çözüm bulunamayacağını belirtip, ne hikmetse Burdur Gölü gündeme geldiğinde herkesin ayaklandığına, tepkisini ortaya koyduğuna işaret ederek Türkiyenin ilk turizme kazandırılan İnsuyu Mağarası'nın insan eliyle yok yok edildiğini, bu süreçte kimsenin tepkisine ve igisini çekmediğini, Burdur'da sadece göl meselesinin değil, bu olaylara bakış açısının önemli olduğunu söyledi.
En azından ; 29/6/2011 tarihinde ilimizde kurulmasından itibaren, İnsuyu Mağarasında yapılanlarda, yapılmayanlarda 6. Bölge Müdürlüğü'nün sicil hanesine yazılmakta değil midir?
Göreve geldiğinden bu yana ilimizde, Burdur Gölü ve diğer doğal değerlerimizin korunması konusunda, Göle Hayat Derneği, Lisinia ve diğer sivil toplum örgütlerin çalışmalarına destek veren, 6. Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk'ün konuşması ; "Osmanlı'nın Maarif Nazırlarından, Emrullah Efendi'nin "Şu mektepler olmasa maarifi ne güzel idare ederdim." Açıklamasını anımsatmıyor mu? İnsuyu Mağarasının yeterince korunmamasında, insane eliyle yok edilmesini önleyecek tedbirlerin alınmamasında, elbette Burdur'da yaşayanlar olarak hepimizin sorumluluğu var! Ama en azından, 6. Bölge Müdürlüğü'nün kurulduğu 2011' tarihinden bu yana, İnsuyu Mağarası hakkında yapılması gerekenlerin yapılmaması'ndan kim sorumlu?
Burdur'da yaşayanlar mı yoksa bunları yapma görevi olan kurumlar mı?
6. Bölge Müdürlüğü kurulduğu günden bu yana Burdur Gölü'de dahil olma üzere çok değerli çalışmalar yürütüyor. İlimizdeki tüm göller, sulak alanları kapsayan çalışma ile, her göl için ayrı ayrı Türkçe ve ingilizce bilgilerin yer aldığı kitaplar yayınlandı. Kitaplarda ilimizdeki göl ve sulak alanlar için bilimsel araştırma sonuçları, harika resimler, ve bu her biri bir tabiat harikası göllerin korunması için yapılanlar ve yapılması gerekenler yer alıyor.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü'nün son olarak yaptığı değerli çalışmalardan birisi, Bucak Kargı Köyü sınırları içinde yer alan, dünya çapında öneme haiz Sığla Ormanı Tabiatı koruma Alanı Ffora ve fauna çeşitliliğinin belirlenmesi amacıyla; 2015 yılı içersinde yapılan hazırlık, arazi ve teşhis çalışmaları ve literatürden yararlanılarak bu alanın biyolojik çeşitliliği, ekolojik değerleri ve yönetimi konusunda hazırlanan raporun kitaplaştırılması ve bu konunun düzenlenen bir toplantı ile değerlendirilmesinin yapılmasıydı. Bu çalışmalarda Doc. Dr. İskender Gülle ve Orman Ürünleri Yüksek Mühendisi şube Müdürü Tamer Yılmaz'ın önderlikleri ve büyük emekleri var.
Bunlarla birlikte, eğer İnsuyu Mağarası insan eliyle yok edilmeşse; mağaradaki kurtarma, koruma düzenlemeleri halen yapılmamışsa! bu konuda önce 6. Bölge Müdürlüğü'nün görev yetkilerine bakmak ve Bölge Müdürü Yılmaztürk'ün açıklamasını da bu görev ve yetkilere göre değerlendirmek gerekiyor;
6. Bölge Müdürlüğü Görev ve Yetkileri
İş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, plân, proje ve yıllık programlan uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,
Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve iş programlarını gerçekleştirmek,
Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli her türlü iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
Millî Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Sulak Alanlar, orman içi su ürünleri ile avcılık faaliyetlerine ilişkin plânlama, projelendirme, uygulama, bakım, kontrol, denetim ve benzeri çalışmaları yapmak veya yaptırmak, Eğitim, tanıtım ve yayım işlerini plânlamak, uygulamak, Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilân sürecini başlatmak üzere teklif raporu hazırlamak, Etüt, envanter ve plânlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
Mevzuatta öngörülen idarî yaptırım kararlarını tesis etmek,
Korunan alanlarla ilgili izin, irtifak ve intifa iş ve işlemlerini yürütmek,
Döner sermaye iş ve işlemlerini takip etmek,
Personelin özlük haklan ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
Görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Hasan Türkel

Ögeyi Oylayın
(2 oy)

Yorum yapın